Častý dotaz pro jazykovědce: Jakoby se píše dohromady nebo zvlášť?

30. leden 2023

Hranici mezi slovy odvozujeme podle významu. Je-li slovo by součástí slovesného tvaru, konkrétně tvaru podmiňovacího způsobu, píšeme výraz jako by jako dvě slova.

Jak spolehlivě poznáme, že jde o slovesný tvar? Můžeme si výraz nahradit spojením jako kdyby, např. jako by včera nikoho neviděla, má význam jako kdyby včera nikoho neviděla, stejně: jako by se to stalo včera, pomůžeme si významem jako kdyby se to stalo včera, uvědomíme si, že slovesný tvar je v podmiňovacím způsobu – stalo by se a napíšeme jako by zvlášť.

A kdy dohromady?

Slovo jakoby psané dohromady je příslovce vyjadřující nejistotu, neurčitost, slouží k přirovnávání. SSJČ uvádí příklady: byl jakoby u vidění, rána jakoby z děla a další. Výraz jako by v těchto spojeních můžeme nahradit slovem jako – byl jako u vidění, rána jako z děla. Jakoby slouží také k vyjádření zdánlivosti nebo předstíranosti, pak se jedná o spojku. Vidíme to v příkladech: děj ustupuje jakoby do pozadí, šel jakoby ven. I zde můžeme výraz jakoby nahradit spojkou jako, zapisujeme jej proto dohromady.

Závěrem bych ještě obrátila pozornost posluchačů k tomu, že slovo jakoby je v současnosti nadužívané, ztrácí svůj obsah a stává se slovem nadbytečným, parazitickým. Setkáváme se s ním především v mluveném jazyce, v nepřipravených projevech. Jak máme rozumět např. větě. Zítra jdu jakoby do divadla. Zůstáváme na pochybách – půjde mluvčí do divadla, nebo ne? Předstírá, nebo použil slovo jakoby nadbytečně?

autoři: Helena Chýlová , Vladimír Šťovíček
Spustit audio