Také se vyvarujeme chybám?

6. květen 2011

Nesprávné vazby sloves užíváme z neznalosti nebo nedbalosti. Setkáváme se ale také s vazbami novými, které se v současné češtině teprve začínají stabilizovat. Zeptali jsme se Heleny Chýlové ze Západočeské univerzity v Plzni.

Určitý tvar slovesný tvoří centrum české věty a užití náležité slovesné vazby ovlivňuje významným způsobem její celou stavbu. V současné češtině dochází k tomu, že vazby sloves v jazyce už dlouho existující jsou nahrazovány novými. Vznik nových slovesných vazeb přispívá k obohacování a rozrůzňování spisovného jazyka, je jednou z možností, jak odlišit různé funkční styly v jazyce.

Bohužel se setkáváme i s nesprávným užíváním stabilních slovesných vazeb, které je důsledkem neznalosti nebo záměny vazby jiného slovesa, obvykle vyjadřujícího podobný význam.

Vyvarovat se chybám, diskutovat problém

Sloveso vyvarovat se má vazbu s 2. pádem, správně vyvarovat se čeho, tedy chyb. Asi se zde projevuje vliv slovesa ubránit se něčemu nebo slovesa vyhnout se něčemu. Obě zmiňovaná slovesa se vážou se 3. pádem a významová shoda vede pak k záměně pádu u slovesa vyvarovat se. Takže náležitě jen: vyvarovat se něčeho, nejčastěji vyvarovat se chyb, vyvarovat se omylů.

Frekventované je také sloveso diskutovat a vazba diskutovat něco, hlavně v jazyce politiky. Význam slovesa diskutovat slovník uvádí jako debatovat o něčem, hovořit o něčem s někým, vystupovat v diskusi. Stabilně užívaná je vazba s předložkou o s 6. pádem diskutovat o problému. Také samozřejmě můžeme diskutovat s někým.

Bezpředložková vazba se 4. pádem proniká ke slovesu diskutovat z odborného stylu, konkrétně z matematiky, a je dnes značně využívaná právě v jazyce politiky – slyšíme pak diskutovat problém. Snad zde hraje roli i zdánlivá úspornost vyjádření. Tato vazba postupně proniká prostřednictvím jazyka současné publicistiky a politiky i do spisovného jazyka, je stále chápána jako stylově nižší.

autoři: Vladimír Šťovíček , Helena Chýlová
Spustit audio