Se šampónem je smyjete, v rybách se vám vrátí. Škodlivé chemikálie jako nepříjemný bumerang

25. leden 2021

Odkud se do řek dostávají chemikálie zvané alkylfenoly a jak škodí rybám? Dotaz jednoho z rybářů nás vrací o osm desítek let zpátky, kdy se ve velkém začaly využívat látky, s jejichž negativním vlivem na životní prostředí se vyrovnáváme dodnes.

Jako alkylfenoly se označuje skupina organických sloučenin, které člověk vyrábí hlavně jako surovinu pro přípravu velice účinných složek čistidel, tzv. alkylfenol ethoxylátů. Alkylfenolů se ve světě vyrobilo mnoho milionů tun, přičemž zdaleka nejvíce používaným je nonylfenol, o něco méně pak oktylfenol.

Jde o látky schopné efektivně měnit povrchové napětí, a proto našly využití v mnoha průmyslových odvětvích a v řadě spotřebitelských aplikací. Ve velkém sloužily jako průmyslová čistidla, například při praní vlny, těžbě ropy a zemního plynu, výrobě papíru nebo pro povrchovou úpravu kovů. Ale mezi významné oblasti využití patřily také emulgátory, povrchová úprava textilu a výrobků z kůže, přísady pesticidů nebo barviv na bázi vody. Spotřebitelé je však nacházeli také jako běžnou součást šampónů a dalších výrobků osobní hygieny.

MUDr. Miroslav Šuta

Své uplatnění našly také jako aditiva v plastikářském průmyslu. Přidávají se do některých plastů jako antioxidanty nebo jako tzv. UV filtry, které mají zlepšovat odolnost výrobků z plastů vůči negativnímu působení slunečního záření.

Alkylfenol všude, kam se podíváte …

Alkylfenoly se začaly v průmyslu využívat už ve 40. letech 20. století. Když se během 60. a 70. let začalo podrobněji zkoumat znečištění životního prostředí, prokázali vědci, že hlavně nonylfenol a jeho deriváty jsou značně rozšířené jak ve sladkých vodách, tak mořích. Dále se ukázalo, že jako stabilní sloučeniny se hromadí především v sedimentech, ale také v tkáních ryb a jiných vodních organismů, což přispívá k jejich kumulaci v potravinovém řetězci.

Alkylfenoly byly ve značných koncentracích objeveny v odpadních vodách mnoha průmyslových podniků, ale také v městských splašcích. Nalezeny byly i jako kontaminující látky v čistírenských kalech, které se v některých případech používaly jako hnojivo na polích. Mnohem později pak byly alkylfenoly popsány jako znečišťující látky v prachu z domácností nebo z kanceláří.

Rizika pro životní prostředí, ale i pro zdraví

V životním prostředí alkylfenoly dlouhodobě přetrvávají a navíc mají výraznou schopnost bioakumulace, hromadí se tedy v tělech živých tvorů. Bohužel jsou navíc toxické pro vodní organismy a mají schopností napodobovat účinky estrogenních hormonů. Proto jsou považovány za tzv. endokrinní disruptory, látky narušující hormonální systém.

Tento účinek může u některých organismů vést k změnám v sexuálním vývoji, například k feminizaci ryb (mění poměr samic a samců) nebo ke vzniku hermafroditismu, což se považuje za faktor významně přispívající ke změnám sexuálního vývoje a plodnosti ryb, které byly prokázány například v britských řekách. Snižují i růst řas a dalších vodních rostlin.

V roce 2002 byl popsán přímý účinek nonylfenolu na strukturu a funkci dědičné informace (DNA) u larev mnohonožky. Ve stejné době byl popsán také nepříznivý účinek nonylfenolu na funkci spermií u savců.

Postupné omezování alkylfenolů v Evropské unii

V roce 1998 bylo na konferenci ministrů úmluvy o ochraně Severního moře dosaženo dohody o eliminaci vypouštění a úniků nebezpečných látek do mořského prostředí do roku 2020. V rámci této úmluvy byl nonylfenol zařazen na prioritní seznam nebezpečných chemických látek a v důsledku toho bylo postupně omezováno jeho používání v čisticích prostředcích pro domácnost i v průmyslových čistidlech.

Čtěte také

Později v rámci evropské směrnice REACH byl nonylfenol pro své nebezpečné vlastnosti nejprve zařazen na černou listinu chemických látek vzbuzujících mimořádné obavy. Následně pak Evropská komise rozhodla o omezení jeho využívání, které se týká (až na speciální výjimky) domácích a průmyslových čistidel, úpravy textilu a kůže, výroby buničiny a papíru, emulgátorů v zemědělství, kosmetiky a hygienických přípravku a také zpracování kovů.

Podobná omezení přijala také Kanada a významně se snížilo využívání alkylfenolů i v USA.

U nás se s alkylfenoly můžete stále setkat například v některých plastech nebo ve výrobcích zakoupených mimo Evropskou unii, případně objednaných přes internet.

autoři: Miroslav Šuta , Vladimír Šťovíček | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio