Komunální volby 2022 – speciál z Chebu

V letošním roce kandiduje v Chebu 8 politických subjektů. Je to o 5 méně, než v roce 2018, kdy se o hlasy voličů ucházelo 13 subjektů.

Kandidujícím subjektům jsme položili čtyři otázky. 

  1. Chebu, ale i celému Chebsku chybí ambulantní lékaři. Je možné tuto situaci nějak vyřešit? Pokud ano, jak?
  2. Jak chcete pro obyvatele Chebu zlepšit situaci s cenou tepla, která se od začátku roku výrazně zvýšila a kterou dodává společnost z poloviny vlastněná městem?
  3. Cheb připravil další průmyslovou zónu s pracovním názvem Průmyslový park 2. Firmy z jakých odvětví by tam mělo město získat?
  4. Jak chcete vyřešit nedostatek parkovacích míst v Chebu?

Pořadí odpovědí kandidujících subjektů je abecední podle jejich názvu.

Odpovědi se nijak jazykově, stylisticky ani typograficky neupravují.

Na jednotlivé odpovědi měl každý subjekt nejvýše 1000 znaků (včetně mezer). Při delší odpovědi se za poslední slovo, které překročilo limit 1000 znaků, vkládají tři tečky a informace „zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků“.

Klikněte si na odpovědi jednotlivých kandidujících subjektů v Chebu:

ANO 2011

1. Chebu, ale i celému Chebsku chybí ambulantní lékaři. Je možné tuto situaci nějak vyřešit? Pokud ano, jak?

Město má v tomto ohledu omezené možnosti, ale bezzubé určitě také není. Již několik let Cheb nabízí lékařům, ale i zdravotnickému personálu, přednostní přidělení městského bytu, garantuje příjem dítěte do školy či školky a také městskou dotaci na zařízení ordinace, tu bychom však zrevidovali do efektivnější podoby tak, aby pro občany Chebu jednoznačně znamenala možnost registrace a tedy i ošetření na zdravotní pojišťovnu. Dále uvažujeme, že bychom ještě přišli se systémem stipendií pro studenty oborů všeobecný lékař, pediatr a zubař, kteří by se městu zavázali, že po ukončení studia by si svou ordinaci otevřeli v Chebu. Zde je však potřeba se studenty aktivně pracovat již na úrovni středních škol a o všech těchto možnostech je s dostatečným předstihem informovat. No a nakonec zde   zmíním i krajský dotační program, který městům umožňuje čerpat nemalé finanční prostředky na vznik nových, či převzetí stávajících ordinací novými lékaři. Ten je potřeba také začít účinně využívat.

2. Jak chcete pro obyvatele Chebu zlepšit situaci s cenou tepla, která se od začátku roku výrazně zvýšila a kterou dodává společnost z poloviny vlastněná městem?

Hnutí ANO se podařilo prosadit návrh na zapojení zisku společnosti TEREA z minulého i letošního roku do snížení cen tepla. Další možnost vidíme v zapojení městského rozpočtu do dotací cen tepla pro obyvatele. V předchozích letech totiž tvořila TEREA milionové zisky, které platili právě odběratelé a ty končily v rozpočtu města. Bylo by proto správné, část těchto zisků občanům vrátit v nižších aktuálních cenách tepla. Současně je nutné hledat možnosti úspor nákladů a případné synergie v nákupu topných médií a hledat i progresivní metody měření a regulace otopných soustav. Nezbytná je také nová energetická koncepce města. Solární systémy, fotovoltaické panely a tepelná čerpadla musí být, kde je to jen trochu možné, tedy nedílnou součástí škol, družin, školních jídelen i dalších objektů v majetku města. Takto vzniklé úspory se promítají pozitivně přímo do výdajů občanů ve formě různých poplatků, ale snižují i přímé výdaje města. Vzniklé úspory se mohou různými formami dále vracet občanům.

3. Cheb připravil další průmyslovou zónu s pracovním názvem Průmyslový park 2. Firmy z jakých odvětví by tam mělo město získat?

V ANO Cheb nesouhlasíme s další devastací zemědělského půdního fondu a poškozování životního prostředí výstavbou průmyslových, převážně skladových hal v okolí Chebu, zaměstnávajících hrstku nekvalifikovaných, většinou agenturních pracovníků. V současnosti tyto parky stojí, popřípadě se připravují na 194 ha. K tomu si připočtěme dalších 120 ha průmyslového parku II. s výškou budov až 40 m, tj. výškou 14-ti patrových věžáků, které prosadilo současné vedení radnice VPM, Koalice pro Cheb a Pirátů. Přínos v době téměř nulové nezaměstnanosti pro město, občany nebo podnikatele je minimální. Kromě devastace krajiny to s sebou nese vyšší dopravní zatížení města a jeho okolí, zhoršení kvality ovzduší a pravděpodobně i změnu mikroklimatu. Jedinou výjimkou by bylo získání velké významné firmy s výrobky s vysokou přidanou hodnotou, popř. s technologickým výzkumem, zaměstnávající velký podíl vysokoškolsky vzdělaných lidí a zároveň podílející se spolu s městem na rozšiřování místní infrastruktury.

4. Jak chcete vyřešit nedostatek parkovacích míst v Chebu?

V minulém volební období, kdy bylo hnutí ANO součástí koalice, pomohlo prosadit systém parkovacích zón, který se osvědčil a v současnosti vyžaduje jen dílčí úpravy. Zásadní rezervy ale vidíme ve využití velkého pozemku na rohu ulic Havlíčkova a Vodní, které ještě minulé vedení města koupilo za účelem vybudování parkoviště a za více než 4 roky vládnutí pana Jalovce se věc nikam neposunula, stejně tomu je i u mnohých vnitrobloků, které jsou vhodné pro vybudování parkovacích míst přímo v centru města. Další možností je využití části průjezdní komunikace Evropská, což by pomohlo i zklidnění dopravy centrem města. Na sídlišti Skalka lze pak pokračovat v realizaci studie, která rovněž řeší rozšíření parkování. Pro výstavbu parkovacích domů nebo podzemních parkovišť, bohužel, nebude v nejbližším období příznivá ekonomická situace, přesto je nezbytné i zde alespoň pokračovat ve studiích a předprojektové přípravě. Kdo je připraven, nebývá totiž zaskočen.

Česká pirátská strana

1. Chebu, ale i celému Chebsku chybí ambulantní lékaři. Je možné tuto situaci nějak vyřešit? Pokud ano, jak?

Koalice, které jsme aktuálně součástí se vydala cestou pobídek, která pro nově příchozího lékaře znamená dotaci 250.000,- Kč na vybavení nově vznikající ordinace. Takto se nám v posledním volebním období podařilo zajistit dva praktické lékaře a několik zubních specialistů. Co se týká dalších lékařů, sám vím o nedostatku kožního specialisty, ale budou i další, kterých je nedostatek, zejména pediatrů gynekologů.

Pro zájemce o přestěhování do Chebu z řad lékařů, může být atraktivní nabídka získání bydlení v městském bytě. Potřebu získání ambulantních specialistů považujeme za tak významnou, že si dokážeme představit spolupráci s nově příchozím lékařem i na získání pozemku pro výstavbu rodinného domu. Ne každý chce bydlet v bytě. Zajištění předškolní a školní docházky pro dítě nově příchozího lékaře je nepochybně dalším důležitým stimulem pro rozhodnutí se přestěhovat do Chebu. 

Cheb se stává atraktivnějším městem a má tedy lepší výchozí pozici pro motivaci rozhodujicich se lékařů. Problémem… zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

2. Jak chcete pro obyvatele Chebu zlepšit situaci s cenou tepla, která se od začátku roku výrazně zvýšila a kterou dodává společnost z poloviny vlastněná městem?

Větším zájmem zástupců města, směřující nejen ke kontrole strategických rozhodnutí společnosti Terea, týkající se nákupu plynu, ale též zajištění možnosti širšího využití alternativních způsobů výroby tepla v některých chebských kotelnách, např. prostřednictvím LTO, a to zejména pro případ, že by se situace s cenou a dodávkami plynu nadále zhoršovala.

Posílení důvěry mezi vedením města a vedením společnosti by mělo vést k lepší komunikaci a ke snížení rizik vedoucích k situaci, kdy je společnost pod tlakem nedostatku zakoupeného plynu, nucena ke koupi přistoupit v době kdy je jeho komoditní cena na svém vrcholu.

Společnost Terea Cheb bychom rádi viděli mezi dodavateli, kteří se budou soustředit na zvyšování podílu získávání energie z obnovitelných zdrojů a při současném krizovém vývoji v dodávkách donedávna levných fosilních paliv z východu, lze očekávat, že i společnosti zabývající se výrobou tepla, budou moci čerpat prostředky směřující z EU ke kompenzaci této krize.

3. Cheb připravil další průmyslovou zónu s pracovním názvem Průmyslový park 2. Firmy z jakých odvětví by tam mělo město získat?

Již poslední roky ukázaly, že významný zájem o PP2 přichází z odvětví automobilového průmyslu a to je perspektivní hned z několika důvodů. 

Cílem koalice v posledním období bylo a nadále bude přivést takového investora, který bude vytvářet produkt s vysokou přidanou hodnotou, bude zde investovat dlouhodobě, budovat výzkum a tedy zaměstnávat významný poměr lidí s vysokoškolským vzděláním a dále se specializovaným vzděláním středoškolským. 

Záleží nám na tom, aby budoucí investor i po zakoupení pozemku nadále nejen finančně podporoval rozvoj města, ale také reflektoval ochranu životního prostředí a byl natolik finančně stabilní, že bude využívat moderních trendů, jakými jsou postupná uhlíková neutralita, tvorba zelených střech, využívání elektromobility, atd.

4. Jak chcete vyřešit nedostatek parkovacích míst v Chebu?

Jsou takové lokality v Chebu, kde se místo dostupné pro výstavbu parkoviště nebo vytvoření dodatečných parkovacích míst naleznout podařilo, jako v případě nově vznikajícího parkoviště na sídlišti Zlatý vrch, a vzniklých parkovacích kapacit na sídlišti Spáleniště. Do budoucna potřebujeme navýšit 

V centru města, tím spíše v samotné památkové rezervaci, zvýšíme kapacitu parkovacích míst pouze v omezené míře, a to cestou rekonstrukcí vnitrobloků. I zde budeme pokládat za důležité, aby primárním účelem takového místa bylo příjemné prostředí pro obyvatelé domů, tedy místo s dětskými hřišti, parky a dalšími prvky odpočinkových zón. My všichni toto doceňující se smíříme s tím, že parkovat před domem není vždy nezbytně nutné a sdílení aut v rodině je žádoucí. Sharing is caring.

Koalice pro Cheb

1. Chebu, ale i celému Chebsku chybí ambulantní lékaři. Je možné tuto situaci nějak vyřešit? Pokud ano, jak?

Nedostatek ambulantních lékařů je problém nejen v našem regionu. Město Cheb se snaží tento nedostatek dlouhodobě řešit různými finančními výhodami, aby motivovalo lékaře k otevření ordinace ve městě. Tento problém je ale třeba řešit efektivním tlakem na pojišťovny, Karlovarský kraj a stát samotný. Ministerstvo zdravotnictví již před 4 lety vypsalo motivační program pro zubaře, kterým dotovalo až 1,2 milionu korun na vybavení ordinací, pokud půjdou do oblastí, kam se lékaři nehrnou – totéž by mohlo existovat pro další lékařské profese. Rádi bychom vyšli vstříc nově příchozím lékařům i pomocí s byrokracií. Na chebském a krajské úřadě pracuje mnoho lidí, kteří mohou být nápomocní při vyřizování nutných formalit a zjednodušit tak cestu ke zdárnému otevření ordinace. Samozřejmostí by měla být i součinnost města při hledání vhodného ubytování lékařů a jejich rodin s ohledem na jejich profesi a životní úroveň.

2. Jak chcete pro obyvatele Chebu zlepšit situaci s cenou tepla, která se od začátku roku výrazně zvýšila a kterou dodává společnost z poloviny vlastněná městem?

Výdaje na energie jsou bohužel velmi vysoké a pociťujeme je všichni. Občanům se snižuje životní úroveň a již dnes někteří z nás upadají do dluhových pastí právě díky razantnímu skoku nákladů na energie. V programu máme body, které mohou pomoci dlouhodobě. Jedním z nich je zřízení funkce energetického manažera, který bude vybrán na základě znalostí a schopnosti rychle reagovat na změny trhu. Dále bychom rádi prosadili vybudování fotovoltaických elektráren na budovách města jako jsou školy, školky a další vhodné budovy. Dalším přínosem by měl být náš návrh na zřízení centra energetického a dotačního poradenství, kde by občané či SVJ dostávali konkrétní návrhy energetických úspor a samozřejmě pomoc s vyřízením. Občan není zodpovědný za inflaci a my musíme hledat rychlá řešení, aby se tíživá situace ještě více neprohlubovala. Stejně jako v případě nedostatku lékařů, i zde musíme maximálně spolupracovat s krajem a státem a najít tak pomoc pro naše občany.

3. Cheb připravil další průmyslovou zónu s pracovním názvem Průmyslový park 2. Firmy z jakých odvětví by tam mělo město získat?

Průmyslové zóny kolem Chebu přináší městu mnoho dobrého ale také konkrétní problémy. Agenturní pracovníci, kteří dnes v halách pracují jsou nutností, ale tím, že nemají trvalé bydliště v Chebu, nejsou přínosem do městské kasy v podobě státního příjmu z rozpočtového určení daní. Město Cheb musí dbát na lepší kooperaci s velkými podnikateli na průmyslových zónách a hledat možnosti, jak kompenzovat zvyšující se náklady města na udržení bezpečnosti, čistoty a infrastruktury, které s nárůstem dočasných obyvatel Chebu přicházejí. V nově vznikajících provozech na průmyslové zóně budeme vyžadovat reálný podíl vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců. Nedílnou součástí je propojování vysokých a středních škol v našem kraji s podnikateli, a tím do budoucna pomoci s nedostatkem nově vzniklých pracovních pozic – těch, které budou mít pro náš kraj vysokou přidanou hodnotu. Aktivně chceme řešit i přístup stávajících a budoucích podnikatelů k životnímu prostředí.

4. Jak chcete vyřešit nedostatek parkovacích míst v Chebu?

Cheb je nádherné historické město, které často nestačí svou zástavbou na pokrytí všech vyžadovaných parkovacích míst pro občany a návštěvníky. V našem programu máme bod: zřízení pozice městského architekta. Rekonstrukce ulic a vnitrobloků se musí provádět citlivě a funkčně, a proto bychom rádi měli interního nebo externího odborníka, který by dokázal hledat nové možnosti parkování, ale nezapomínal na budoucí generace a krásy našeho města. Nelze naše město degradovat jen stavbou parkovacích míst bez koncepčního sázení zeleně a další práce s veřejným prostorem. Rozpálené letní ulice plné zaparkovaných aut snižují hodnotu nemovitostí v okolí a samozřejmě ráz celé ulice. Chceme město, které vnímá potřeby všech obyvatel, a proto bychom rádi našli profesionální pomoc právě v podobě městského architekta. Také již existuje řada technologií, které pomáhají snižovat nápory parkování v konkrétních oblastech tím, že navigují motoristy na méně vytížená místa poblíž.

KSČM

1. Chebu, ale i celému Chebsku chybí ambulantní lékaři. Je možné tuto situaci nějak vyřešit? Pokud ano, jak?

Ano lze řešit, ale v současné době, kdy není povinnost lékařů jakékoliv specializace nastoupit do krajů a obcí, kde je nedostatek potřebných lékařů, je to velmi obtížné. Příhraniční obce a tím je i město Cheb nejsou pro lékaře atraktivní jako např. Praha, Brno, Ostrava nebo Plzeň. Řešení je tedy pouze na krajské a obecní politické representaci. V Chebu má KSČM volební strana č. 5 řešení, které prosazujeme a to příspěvkem na zařízení ordinace a zajištění městského bytu pro nově příchozího lékaře s potřebnou kvalifikací a praxí.

2. Jak chcete pro obyvatele Chebu zlepšit situaci s cenou tepla, která se od začátku roku výrazně zvýšila a kterou dodává společnost z poloviny vlastněná městem?

Město Cheb od r. 1990 usilovalo o modernizaci centrálního vytápění a ohřevu TUV. S velkými investicemi zajistilo společně s NGV Duisburg přeměnu vytápění a ohřevu TUV z uhelných tepláren na teplárny využívající plyn, případně lehký topný olej s využitím „kogeneračních jednotek“ umožňujících výrobu elektrické energie a ohřev teplé vody do centrálního systému zásobování obyvatel. V době po roce 1990 se jednalo o velmi moderní řešení, příznivé i pro životní prostředí ve městě Chebu. V současné době, kdy je celoevropská krize s dodávkami plynu a výroba tepla spalováním lehkého topného oleje je rovněž ekonomicky nevýhodné, bude KSČM vol. strana č. 5 prosazovat s pomocí Evropských fondů výrobu tepla a TUV z obnovitelných zdrojů, např. solární energie s akumulací tepla s následným využitím pro centrální vytápění nebo výrobou vodíku pro využití v centrálním vytápění, případně využití biomasy. KSČM vol. strana č. 5 bude nadále usilovat o vybudování ZEVO – (likvidace komunálního odpadu s…zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

3. Cheb připravil další průmyslovou zónu s pracovním názvem Průmyslový park 2. Firmy z jakých odvětví by tam mělo město získat?

Ano příprava a jednání o zřízení Průmyslového parku 2 proběhlo v období před rokem 2017, kdy bylo nutné řešit narůstající nezaměstnanost v okrese Cheb a město Cheb získalo podporu i od Vlády ČR a Karlovarského kraje. Hlavní myšlenka byla, zajištění takové firmy, která by do Chebu přinesla nejen výrobu, ale i případně výzkum a vývoj produktu. V žádném případě nemělo jít o firmu, která by využívala pouze logistiku.  KSČM volební strana  č. 5 prosazuje, aby se jednalo o využití firmou, která zajistí nejen výrobu, ale i využití kvalifikovaných pracovních sil a tím zajistila příchod případně návrat vysokoškolsky kvalifikovaných pracovních sil, které se do Chebu a okresu po absolvování nevrací. Bohužel z Chebu a okresu Cheb odchází studenti po absolvování VŠ do oblastí, kde mají uplatnění svých odborných znalostí a vzdělání např. do Plzně nebo Prahy. Tento trend má KSČM vol. strana č. 5 zájem právě zajištěním velké firmy s výzkumem, vývojem a výrobou zvrátit.

4. Jak chcete vyřešit nedostatek parkovacích míst v Chebu?

Nedostatek parkovacích míst není pouze problém města Chebu, ale větších měst, které mají starší zástavbu, případně stavěly sídliště ještě před rokem 1990, kdy byla zcela jiná situace v počtu motorových vozidel a zájem státu byl stavět co nejvíce nových bytů pro občany. KSČM vol. strana č. 5 bude prosazovat, aby při výstavbě byla vždy investorem zajištěna potřebná kapacita pro parkování novými nájemníky – podzemní garáže nebo využitím pozemků pro garážová stání. Ve středu města chce KSČM vol. strana č. 5 pokračovat ve stávajícím trendu tj. placené  vyhrazené parkování pro rezidenty a volná parkovací místa na komunikacích s vyhrazením pouze určité doby na neplacené parkování cca 1/5 až 1 hodinu v době, kdy je největší potřeba parkování. KSČM vol. strana č. 5 chce zajistit veřejnou hromadnou dopravu pro žáky, studenty a pracovníky tak, aby bylo výhodnější jet do školy nebo zaměstnání veřejnou hromadnou dopravou. Tím se sníží počet potřebných parkovacích míst. Veřejnou hromadnou dopravu v… zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků 

ODS

1. Chebu, ale i celému Chebsku chybí ambulantní lékaři. Je možné tuto situaci nějak vyřešit? Pokud ano, jak?

S nedostatkem lékařů se u nás potýkají hlavně obce v příhraničních a horských oblastech, stejně jako v málo osídlených místech, kde není dobrá dopravní dostupnost. Málo lékařů však není pouze jediným problémem. Zvyšuje se i jejich průměrný věk a s tím spojený odchod do důchodů. Dosavadní motivační nástroje nejsou dostatečně účinné. Řada lékařů chce zůstat ve velkých městech a aglomeracích. Řešení, jak je k nám přilákat vidíme v zásadě ve dvou rovinách. Ta první musí nabídnout město Cheb jako zajímavé místo pro život s bohatým kulturně společenským vyžitím, kvalitním školstvím a dobrým dopravním propojením na centra u nás i v sousedním zahraničí. To ocení hlavně mladé rodiny při volbě místa pro budoucí život a pracovní nasazení. Druhá rovina, ta pracovní, musí lékařům přinést osobní výhody. Finančně zajímavý stabilizační příspěvek, nabídka stavebních parcel či městských bytů za výhodných podmínek jsou určitě správnou cestou. Nabídka zařízené ordinace nebo refundace režijních nákladů… zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

2. Jak chcete pro obyvatele Chebu zlepšit situaci s cenou tepla, která se od začátku roku výrazně zvýšila a kterou dodává společnost z poloviny vlastněná městem?

Teplo a jeho cena jsou palčivým problémem v celé Evropě. Navrhujeme se  vrátit k myšlence projektu kotelny ZEVO, kterou minulé vedení v roce 2019 odmítlo. Podle nás to byla chyba a nyní nás tento neuvážený krok doběhl. Příklad z Plzně, kde je nyní nejlevnější teplo v republice, zcela ukazuje, že využití odpadu pro výrobu energií je ekologicky vhodné a  ekonomicky velmi zajímavé Zcela postrádáme energetickou koncepci, kterou musí město neprodleně zpracovat. V ní je nutné jasně definovat aktuální úkoly i pro společnost Terea, ve které máme padesáti procentní podíl. Všechny předešlé strategie počítaly s rozvojem a zdroji tepla v době míru. To je teď jinak. Nemáme obavy, že by Terea nepodpořila přínosné projekty s možností instalace solárních předehřevů, tepelných čerpadel či fotovoltaikých panelů pro všechny veřejné budovy města a u objektů ve vlastnictví Společenstvích vlastníků jednotek nebo jiných soukromých subjektů s napojením na centrální systém, nevytvořila nabídky pro instalaci… zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků 

3. Cheb připravil další průmyslovou zónu s pracovním názvem Průmyslový park 2. Firmy z jakých odvětví by tam mělo město získat?

Průmyslový park 2 nejspíš narazí na problém, že v Chebu v současnosti nejsou žádné volné pracovní síly k dispozici, ba ani ty kvalifikované. Řada zaměstnavatelů proto řeší nedostatek řadových zaměstnanců agenturním zaměstnáváním. Nedostatek lidí na trhu práce jednoznačně brzdí rozvoj zdejších podniků. I přes tuto situaci zde vznikají další a další skladové haly, které znamenají pro město velkou dopravní zátěž a k zaměstnanosti obyvatel Chebu výrazně nepřispívají.

Projekt nové velké průmyslové zóny podle připravované změny územního plánu by umožnila výstavbu rozlehlé a vysoké haly. To kategoricky odmítáme. Důvodem je  již zmíněný stav na  trhu práce a hlavně negativní vliv tohoto stavebního záměru na celkový vzhled cenné krajiny kolem přehradní nádrže Jesenice. Podle nás je vhodné se neukvapovat, raději počkat a na případnou vhodnější velkou investici se řádně připravit. Naším cílem je získat firmy, které k nám přinesou kvalifikovaná pracovní místa s vyšší přidanou hodnotou. Nesporně… zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků 

4. Jak chcete vyřešit nedostatek parkovacích míst v Chebu?

Chceme ihned na začátku získat lepší přehled o parkovacích plochách v Chebu. Proto vyhotovíme pasport aktuálního počtu parkovacích míst, který nám poskytne potřebné informace a usnadní správu, údržbu i plánování nového parkování. Jako podklad jej využijeme při žádostech o dotace na rekonstrukci či výstavbu nových parkovacích možností v Chebu. Propočtem zde chybí cca 1000 parkovacích míst, a to převážně na sídlištích. Ty chceme vybudovat. Cheb postrádá i důležitá záchytná parkoviště. Příkladem je již čtyři roky plánované parkoviště v ul. Havlíčkova, které by mělo plnit svojí funkci pro akce v KC Svoboda a zároveň umožnit motoristům odstavit svá auta pro trávení volného času v území tzv., „Krajinky“. Zavedený parkovací systém v centru se nám jeví značně komplikovaný a občas nepřehledný, hlavně pro cizince a návštěvníky města. Proto i zde chceme jeho vyhodnocení a odstranění zjištěných chyb. Proč k tomu nevyužít tzv. Smart parking? Technologická novinka umožní městu sledovat, která místa… zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků 

SPD

1. Chebu, ale i celému Chebsku chybí ambulantní lékaři. Je možné tuto situaci nějak vyřešit? Pokud ano, jak?

Tuto situaci je možno vyřešit   benefity pro nově přicházející lékaře a   sestry. Jelikož jde o problém více regionů,   je nutné tlačit v součinnosti s Asociací   krajů na vládu, aby změnila systém   vzdělávání pro lékaře tak, aby    po vystudování neodcházeli do zahraničí.    Protože tam jsou nejen lépe finančně   ohodnocení, ale i v celé řadě případů   zde také skládají atestace.   V případě zdravotních sester vidím řešení   ve větší spolupráci se zdravotními   školami v regionu a benefity ze strany  KKN.

2. Jak chcete pro obyvatele Chebu zlepšit situaci s cenou tepla, která se od začátku roku výrazně zvýšila a kterou dodává společnost z poloviny vlastněná městem?

Stále chceme vyjednávat   se společností TEREA o cenách tepla  pro obyvatele a pomáhat vhodnými  finančními kompenzacemi.

3. Cheb připravil další průmyslovou zónu s pracovním názvem Průmyslový park 2. Firmy z jakých odvětví by tam mělo město získat?

Město by mělo získat firmy  s přidanou hodnotou, které budou vyrábět hrubý domácí produkt a zisky  tak budou zůstávat tady v ČR, nikoliv  odcházet do zahraničí. Nadnárodní  montovny odvádějí své zisky do zahraničí a nemají žádnou přidanou hodnotu. Nutné je také, aby firmy nabídly lidem kvalifikovanou práci, jelikož její nedostatek je jednou z příčin vylidňování kraje.

4. Jak chcete vyřešit nedostatek parkovacích míst v Chebu?

Nedostatek parkovacích míst  je možno vyřešit výstavbou parkovacího  domu na některém z pozemků, které vlastní město.

Volba pro kraj

1. Chebu, ale i celému Chebsku chybí ambulantní lékaři. Je možné tuto situaci nějak vyřešit? Pokud ano, jak?

Řešení není ve sto procentech na městě.  Co řeší mladý lékař? Bydlení, plat a kvalitu života ve městě. S bydlením rozhodně můžeme pomoct. Město Cheb se musí postarat nejenom o opravy starých a nepoužívaných bytů, ale musí iniciovat výstavbu nových bytů a domů tak, aby odpovídaly 21. století. Takové byty můžeme nabízet i lékařům, kteří přijdou do Chebu. Dále se zasadit o navýšení plateb pro lékaře v příhraničí, aby nám neodcházeli do sousedních zemí. To je celostátní politika, ale město musí být slyšet. Ale můžeme se zapojit do řešení. Další možností je podílet se na nákladech se založením ordinace. Neméně důležité je, aby naše město, nabízelo i nově příchozím možnost jak kulturního, tak i sportovního vyžití. Nesmíme zapomenout ani na kvalitní školství.

2. Jak chcete pro obyvatele Chebu zlepšit situaci s cenou tepla, která se od začátku roku výrazně zvýšila a kterou dodává společnost z poloviny vlastněná městem?

Firma Terea, včetně města zcela rezignovala na možnost využití alternativních zdrojů tepla a v podstatě se zaměřila pouze na plyn. Ve Skandinávii je již na mnoha místech využíván systém solárních tepláren, do kterého se mohou zapojit i vlastníci nemovitostí a instalovat na střechy teplovodní kolektory, které dodávají teplo do centrálního zásobníku. Z něj je teplo v případě potřeby opět odebíráno. Vydělají na tom všichni, vlastníci, dodavatel tepla i město. Najdeme alternativní zdroje vytápění ve spolupráci s odborníky.

Cheb, jako spoluvlastník firmy Terea, jmenuje jednatele, a ten musí být zodpovědný za cenotvorbu tepla a za rozvoj firmy. Takové rozhodnutí nemůže být pouze na německém jednateli.

3. Cheb připravil další průmyslovou zónu s pracovním názvem Průmyslový park 2. Firmy z jakých odvětví by tam mělo město získat?

Nechceme žádný další sklad. Jedná se o strategickou průmyslovou zónu s celorepublikovým významem. Proto chceme jednat se státem, CzechInvestem a s dalšími partnery tak, aby v Chebu vznikla velká, sofistikovaná výroba s vysokou přidanou hodnotou a v ideálním případě

i s výzkumnou základnou. To vše by mohlo přilákat kvalifikované odborníky. Nespěcháme, hledáme kvalitního partnera.

4. Jak chcete vyřešit nedostatek parkovacích míst v Chebu?

Město Cheb se musí čelem postavit k výstavbě parkovacích domů, nic jiného nefunguje, to přeci všichni víte. Hnutí Volba pro kraj má vytipované lokality pro výstavbu. Město Cheb si nechalo proklouznout mezi prsty výstavbu parkovacího domu před nádražím, další možnou lokalitou je sídliště Hradčany. Investiční náklady budou vysoké, ale jinou alternativu nyní nevidíme. 

Volba pro město

1. Chebu, ale i celému Chebsku chybí ambulantní lékaři. Je možné tuto situaci nějak vyřešit? Pokud ano, jak?

Obce mají v oblasti zdravotnictví velmi omezené kompetence. O to větším úspěchem je, že se Chebu opakovaně daří lákat nové ambulantní lékaře, konkrétně stomatology i praktiky. Je to výsledkem před třemi lety zavedeného motivačního systému pro nové ordinace, v němž novým lékařům nabízíme městské byty na míru a příspěvek až 250 tis. Kč na vybavení ordinace. Tento systém nepotřebuje žádné výraznější úpravy, funguje. Bude ale vhodné ho v budoucnu koordinovat se systémem, který zavádí Karlovarský kraj, aby se vhodně doplňovaly.

2. Jak chcete pro obyvatele Chebu zlepšit situaci s cenou tepla, která se od začátku roku výrazně zvýšila a kterou dodává společnost z poloviny vlastněná městem?

Ceny tepla bohužel letos výrazně rostou všem, ať už využívají jakékoliv palivo a mají jakéhokoliv dodavatele.

Radnice může částečně ovlivnit cenu tepla pouze pro domácnosti zásobované společností TEREA, pro niž je dominantním topným médiem zemní plyn. Kvůli jeho patnáctinásobnému zdražení sice na jaře stoupla cena tepla o trojnásobek, díky dohodě vlastníků společnosti TEREA na ponechání více než 40 mil. Kč na jejích účtech se cenu tepla podařilo ještě před podzimním začátkem topné sezóny srazit o skoro 700 Kč/GJ (bez DPH). I tak je jasné, že do budoucna bude muset TEREA diverzifikovat své zdroje tepla. Poměrně rychle lze část plynu nahradit levnějším lehkým topným olejem, do budoucna bude vhodné posoudit i efektivitu spalování štěpky popř. biomasy, jejíž dodávky by z části mohla zajistit společnost Lesy města Chebu.

3. Cheb připravil další průmyslovou zónu s pracovním názvem Průmyslový park 2. Firmy z jakých odvětví by tam mělo město získat?

Nejde o odvětví, ale přidanou hodnotu produkce. Cheb má dlouhodobě minimální nezaměstnanost a nemá ani korunu dluhů, proto není prioritou získat investora, který vytvoří největší počet pracovních míst nebo zaplatí nejvyšší částku za pozemky.

pro případného investora v Průmyslovém parku 2 má VPM 4 podmínky:

  1. Mělo by jít o strategického investora, který pro svůj projekt využije většinu plochy průmyslového parku.
  2. Investor vytvoří maximální počet pracovních míst pro lidi s vysokou kvalifikací, tedy VŠ vzděláním.
  3. Firma musí minimalizovat dopady své činnosti (včetně zásobování areálu) na životní prostředí.
  4. Investor by se měl výraznou měrou podílet na společenském životě ve městě, ať už formou sponzoringu či jinou podporou.

VPM zároveň deklaruje, že v případě prodeje pozemků investuje minimálně 20 % výnosu, který může činit vyšší stovky milionů, do opatření na zlepšení životního prostředí ve městě.

4. Jak chcete vyřešit nedostatek parkovacích míst v Chebu?

Nedostatek míst k parkování je v různých lokalitách Chebu velmi rozdílný. Ucházející situace je v centru města, kde stávající systém kombinace rezidentních karet a parkování na parkovací kotouč funguje a stačí ho dolaďovat.

Mnohem horší je situace u nádraží, kde chceme deficit parkovacích míst saturovat stavbou parkovacího domu, a dále na sídlištích, především na Skalce a na Zlatém Vrchu. Skalce by měla ulevit pokračující rekonstrukce tamních ulic, především Lesní a Družstevní, kde projekty akcentují navýšení parkovacích kapacit. Ještě horší je problém na Zlatém Vrchu, ač zde při nedávné rekonstrukci došlo k navýšení počtu parkovacích ploch téměř na maximum možného. Vybudovat jakékoliv další parkoviště ve svažitém terénu tohoto sídliště je velmi obtížné a nákladné. I tak tam bude v letošním roce dokončeno monitorované parkoviště v areálu výtopny, které deficit parkování aspoň trochu zmírní. Další úlevu by mohla přinést rekonstrukce ulice K Viaduktu, to je ale záležitost několika let.

Spustit audio