Finanční poradna: Milostivé léto - odpuštění příslušenství daně

25. září 2023

Do 30. listopadu mohou fyzické osoby, nezáleží na tom, zda jde o podnikatele, či nikoliv, požádat o mimořádné odpuštění příslušenství daně – to je úroku z prodlení, úroku z posečkané částky, penále, pokuty za opožděné tvrzení daně a nákladů řízení, a to včetně exekučních nákladů, pokud uhradí původní dluh, tedy daň.

První podmínkou odpuštění dluhu je, že se musí jednat o dluh na dani vzniklý do 30. září 2022, tzn. do konce září loňského roku nastala splatnost daně. A daň je spravována finančním nebo celním úřadem, Ministerstvem financí nebo soudy, případně Vězeňskou službou České republiky.

Druhou podmínkou je, že musí být uhrazena dlužná daň a to v tzv. rozhodném období, které je od 1. 7. 2023 do 30. 11. 2023. V případě, že je dluh na jednotlivé dani vyšší než 5.000, - Kč, může být požádáno o jeho zaplacení ve splátkách.

A samozřejmě dlužník musí projevit svoji vůli využít odpuštění příslušenství a podat samotnou žádost o odpuštění dlužného příslušenství.

Zákon umožňuje, pokud je dlužná daň vyšší než 5.000, - Kč, a dlužník nemá dost finančních prostředků na jednorázovou úhradu dluhu na dani, aby si požádal o zaplacení dlužné daně ve splátkách.

Zákon dokonce stanoví, že v takovém případě je nutné zaplatit daň ve 12 stejných splátkách. První splátka podle zákona připadne na 30. listopadu 2023 a další splátka vždy na poslední kalendářní den měsíce, tzn. 30. nebo 31. v měsíci, případně 29. února roku 2024.

Samotná žádost o posečkání dle milostivého léta nepodléhá, na rozdíl od běžné žádosti o posečkání podle daňového řádu, správnímu poplatku. Je ovšem potřebné zdůraznit, že termíny a zákonem stanovené výše splátek musí být dodrženy. Nebude-li byť jediná splátka uhrazena ve stanoveném termínu, dochází ze zákona k pozbytí účinnosti rozložení úhrady daně ve splátkách. Důsledkem této skutečnosti je neodpuštění příslušenství daně.

Zákon o mimořádném odpuštění některých daňových dluhů nestanoví formalizovaný vzor žádosti. Do žádostí je potřeba uvést svoje osobní údaje a identifikovat úřad, kterému žádost adresuji. Potom je důležité uvést, o co žádám. Jestli o prominutí příslušenství, protože už jsem splatil dluh na dani, nebo zda žádám o rozložení úhrady dlužné daně na splátky. Je potřeba také uvést, o jakou daň nebo příslušenství se jedná.

Zákon umožňuje podat žádost osobně, zaslat poštou, datovou schránkou, nebo také běžným e-mailem. Tady však platí podmínka, že žádost musí být vlastnoručně podepsána.

Finanční správa připravila pro žadatele i možnost podat žádost přes aplikaci z internetových stránek www.financnisprava.cz, takže pak má dlužník jistotu, že jeho žádost bude obsahovat vše, co obsahovat má, protože se vyplňuje do jednotlivých předepsaných políček. Žádost je možné podat buďto elektronicky, nebo vyplněnou žádost vytisknout a podat osobně nebo zaslat poštou, či poslat e-mailem.

A protože i kolegové z Celní správy spravují některé druhy daní, tak podobně pojala podávání žádostí také celní správa, i z jejích stránek www.celnisprava.cz je možné vyplnit a podat takovou žádost. Požádat o mimořádné odpuštění lze ale pouze u daňových dluhů, ne u dluhů na clu.

A pokud má někdo u Finanční správy zřízen přístup do Daňové informační schránky Plus, může si zkontrolovat, zda nějaký jeho nedoplatek nevyhovuje podmínkám daňového milostivého léta, a může pak podat žádost o mimořádné odpuštění příslušenství daně.

Finanční úřad o odpuštění žádné rozhodnutí nevydává. Pokud dlužník splní zákonné podmínky, správce daně odpuštění zaznamená v evidenci daní a učiní o tom úřední záznam, který je založen ve spisu dlužníka. Jestliže dlužník v žádosti uvede e-mail, bude mu tímto způsobem doručena informace o vyhovění žádosti. Pokud nebude žádosti vyhověno, finanční úřad o tom žadatele vyrozumí. Proti tomuto vyrozumění je pak možné do 30 dnů od jeho doručení podat námitku. Obdobně toto platí i u žádosti o rozložení dluhu na splátky.

Výjimky z možnosti odpuštění příslušenství

Pokud je daňový dluh vymáhán soudním exekutorem nebo jde o vymáhání v rámci mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek, pak je zákonem vyloučena možnost zániku nedoplatku na příslušenství odpuštěním.

Podání žádosti o odpuštění příslušenství daně ani žádost o zaplacení daně ve splátkách v rámci milostivého léta, nepodléhá správnímu poplatku, podání žádostí je tedy zdarma.

Co se týče časového souladu mezi úhradou jistiny a podáním žádosti, je nutné poslat platbu v rámci milostivého léta nejdříve v den podání žádosti, aby bylo finančnímu úřadu zřejmé, že tyto finanční prostředky mají být použity právě na úhradu daňového nedoplatku v rámci milostivého léta. Je vhodné do zprávy pro příjemce uvést „Daňové milostivé léto“.

Další zpráva, která by měla určitě zaznít, se týká drobných nedoplatků. Pokud fyzická nebo dokonce i právnická osoba dlužila k 30. září 2022 na dani nebo příslušenství u daně z nemovitých věcí částku nižší než 30,- Kč a u ostatních druhů daní částku nižší než 200,- Kč, tak jí tyto, tzv. bagatelní nedoplatky, byly ze zákona odpuštěny ke dni nabytí jeho účinnosti, tj. k 1. 7. 2023, a to za podmínky, že součet takových nedoplatků u jednoho úřadu nepřesáhl 1.000, - Kč. Tyto dluhy zaniknou automaticky, není potřeba podávat žádnou žádost.

Spustit audio