Rudenská luční prameniště se stanou přírodní památkou

13. březen 2020 18:00

Seznam přírodních památek na území našeho regionu bude opět o něco bohatší. Nově do nej přibydou Rudenská luční prameniště nedaleko Vysoké Pece na Karlovarsku.

Předmětem ochrany jsou mechová slatiniště, přechodová rašeliniště, vlhké acidofilní luční biotopy a na ně navazující ochranářsky významné druhy. Ze vzácných rostlin zde můžeme spatřit vstavač nachový, prstnatec májový či například prhu arniku.

„Luční prameniště leží při severním okraji venkovské zástavby v katastrálním území Rudné a jedná se o dílčí část Evropsky významné lokality. Představuje zhruba její jednu dvacetinu, přičemž je rozděleno do tří segmentů o celkové výměře 23,15 hektarů. Cílem nařízení je zachování a zvýšení perspektivy dochovaných stanovišť,“ uvedl krajský radní Karel Jakobec.

Kromě samotné ochrany ekosystémů a vzácných organismů splňuje ochrana tohoto území další cíl, a to ochranu pramenišť, jako významných forem povrchové vody. Rudenská luční prameniště se nacházejí na jedněch z mála zemědělských ploch, které nebyly v minulosti dotčeny plošnými melioracemi a lze tak v nich a jejich okolí sledovat přirozený vývoj lučních ekosystémů daného typu.

Ochranné pásmo přírodní památky Rudenská luční prameniště se nezřizuje, území je dostatečně zajištěno ochranou Evropsky významné lokality a hospodařením na zemědělské půdě v udržitelném ekologickém režimu. V terénu bude hranice přírodní památky vyznačena hraničními sloupky, pruhy na hraničních stromech a tabulemi s malým státním znakem.

autor: Radim Jehlík | zdroj: Krajský úřad Karlovarského kraje
Spustit audio