Komunální volby 2022 – speciál ze Sokolova

V letošním roce kandiduje v Sokolově 9 politických subjektů. Je to stejný počet jako v roce 2018, kdy se o hlasy voličů ucházelo rovněž 9 subjektů.

Kandidujícím subjektům jsme položili čtyři otázky. 

  1. Sokolovsko dlouhodobě patří k regionům s nejvyšší mírou nezaměstnanosti v republice. Může podle vás město situaci nějak ovlivnit? Pokud ano, jak?
  2. Jak chcete řešit bytovou situaci ve městě, aby se zabránilo zneužívání bytů takzvanými obchodníky s chudobou?
  3. V současné době se počítá s ukončením těžby uhlí na Sokolovsku kolem roku 2030. Jaký je váš názor na případné posunutí termínu kvůli současné energetické situaci?
  4. Z bývalého dolu a současného jezera Medard se má stát nové centrum rekreace, bydlení a pracovních příležitostí. Mělo by se město na projektu nějak podílet? Pokud ano, jak?

Pořadí odpovědí kandidujících subjektů je abecední podle jejich názvu.

Odpovědi se nijak jazykově, stylisticky ani typograficky neupravují.

Na jednotlivé odpovědi měl každý subjekt nejvýše 1000 znaků (včetně mezer). Při delší odpovědi se za poslední slovo, které překročilo limit 1000 znaků, vkládají tři tečky a informace „zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků“.

Klikněte si na odpovědi jednotlivých kandidujících subjektů v Sokolově:

ANO 2011

1. Sokolovsko dlouhodobě patří k regionům s nejvyšší mírou nezaměstnanosti v republice. Může podle vás město situaci nějak ovlivnit? Pokud ano, jak?

Ano, může a hlavně musí. Je nutné hledat řešení v mnoha oblastech. Prvním krokem je oblast vzdělávání. Mnoho dětí nám odchází za studiem do velkých měst a již se nám nevrací zpět.  Proto je tak důležité vytvářet v našem kraji, potažmo městě zajímavé studijní obory, které by měly provazbu na následné pracovní uplatnění v našem regionu. Jsou to středoškolské obory a důležitou aktivitou musí být i spolupráce s vysokými školami, které by mohly v našem regionu vytvářet své pobočky, právě s ohledem na unikátnost některých podnikatelských aktivit, například autonomní doprava v rámci polygonu BMV. Dalším krokem musí být úzká spolupráce s podnikatelskými subjekty a jejich podpora směřující k vytváření nových pracovních míst a udržení stávajících pracovních míst s využitím podpory evropských a národních dotačních výzev. Věřím, že se do okolí města podaří přivést ve spolupráci se Sokolovskou uhelnou zásadního investora a vybuduje se u nás pro region klíčový podnik typu Gigafactory (výroba a…zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

2. Jak chcete řešit bytovou situaci ve městě, aby se zabránilo zneužívání bytů takzvanými obchodníky s chudobou?

Nejjednodušším řešením, ale finančně náročným je výkup nemovitostí, kde hrozí reálné nebezpečí, že by bytové domy mohli koupit právě obchodníci s chudobou a využít k sestěhování osob, které nemají mnohdy žádné vazby na Sokolov a chybí jim i základní návyky pro běžný a slušný život. Dalším krokem je určitě tlačit na změnu systému výplaty příspěvků a doplatků na bydlení. S touto problematikou souvisí i tzv. vymahatelnost práva, tedy postih všech, kteří svým jednáním narušují občanské soužití v bytových domech nebo jejich okolí. Současný sankční systém, například opakované ukládání pokut, nemá dopad citelného trestu a určitého odstrašení pro pokračování protiprávního jednání. Tyto osoby pokuty neplatí a je nutné hledat i alternativní možnosti vynucení práva. Města musí tlačit na zákonodárce k provedení úprav v této oblasti.

3. V současné době se počítá s ukončením těžby uhlí na Sokolovsku kolem roku 2030. Jaký je váš názor na případné posunutí termínu kvůli současné energetické situaci?

Vzhledem k současné energetické krizi je to šance na zmírnění dopadů. Pro Sokolovsko je to i otázka pracovních možností, omezení plánovaného propouštění zaměstnanců Sokolovské uhelné a tím udržení i kupní síly ve městě. Jsme hornické město, takže plánovaný útlum těžby se nás dotýká nejvíce v kraji. Můj názor je, že čím déle se termín posune, tím lépe pro Sokolov. Bude i více času na budování alternativních zdrojů elektřiny a vytváření nových pracovních pozic pro horníky.

4. Z bývalého dolu a současného jezera Medard se má stát nové centrum rekreace, bydlení a pracovních příležitostí. Mělo by se město na projektu nějak podílet? Pokud ano, jak?

Samozřejmě, je to pro naše město výzva a šance nalézt pro občany města nové pracovní uplatnění. Navíc vytvořením rekreačního centra zde bude prostor pro naše podnikatele zapojit se do systému zásobování, údržby, výstavby atd. Vznikem ploch pro bydlení a rekreačních center zde bude větší koncentrace osob, které určitě budou mít přímou vazbu na Sokolov. Proto je důležité naše město s touto oblastí co nejvíce propojit budováním silnic, cyklostezek, chodníků atd. I zde platí, že město by mělo tzv. servisem pro novou lokalitu ve všech oblastech života, aby nejen, že nebudou odcházet ze Sokolova současní obyvatelé, ale přicházeli sem noví, kteří zde vedle hezkého bydlení na Medardu, nalezenou i zajímavou práci a veškeré potřebné služby.

Česká pirátská strana

1. Sokolovsko dlouhodobě patří k regionům s nejvyšší mírou nezaměstnanosti v republice. Může podle vás město situaci nějak ovlivnit? Pokud ano, jak?

Město může a musí ovlivňovat rozvoj ve všech směrech. Kdyby tomu tak nemohlo být, pokládala bych si otázku na co tady je. První a základní úkol bych spatřovala v odvaze pojmenovat příčiny ekonomické zaostalosti regionu.

V roce 2015 byl vypracován pro vládu tzv. Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezkého a Karlovarského kraje. Je to velmi dobře zpracovaný dokument, který obsahuje doporučení k realizaci kroků pro přeměnu regionu v moderně fungující ekonomickou společnost. Bohužel po sedmi letech musím konstatovat, že se ekonomická situace na Sokolovsku zásadně nikam neposunula. To ale není vina tohoto dokumentu.

Dalším problémem je zkostnatělá legislativa, která brzdí rozvoj ekonomiky v celé zemi. Musíme proto ve spolupráci s dalšími podobnými regiony připravit návrhy pro její změnu, která pomůže urychlit ekonomický rozvoj především v příhraničních regionech jako je naše Sokolovsko. Náměty předložíme k posouzení našemu ministrovi pro místní rozvoj.

Je zde…zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

2. Jak chcete řešit bytovou situaci ve městě, aby se zabránilo zneužívání bytů takzvanými obchodníky s chudobou?

Již před cca 7 lety jsem upozorňovala na problém lokality u nádraží a vyzývala k odkoupení nemovitostí. Bohužel většina zastupitelů nesdílela naše obavy a ty se následně potvrdily. Proto jsem ráda, že jsme mohli nyní lokalitu odkoupit  a můžeme pracovat na tom, aby se z ní nálepka vyloučené sloupla.

Zároveň dlouhodobě voláme a chceme vytvořit startovací bydlení pro mladé jednotlivce i rodiny. Sokolov má ve svém inventáři více jak 1.300 bytů, což nám mnohá města závidí. Teď je důležité, abychom tento potenciál využili v plné výši. Mladí dospělí potřebují především práci, kulturu a právě bydlení. A o to se rozhodně chceme zasadit.

Ve městě dlouhodobě není žádné sociální nebo prostupné bydlení. Lidé, kteří mají vůli a snaží se postavit na nohy tím nejsou schopni překonat bariéru bydlení. A město by mělo být jedním z činitelů, kteří budou pracovat na znovuzačlenění do běžné společnosti. Je už prokázáno, že pokud mají lidé jistotu v bydlení, a tou rozhodně není smlouva na měsíc, tak jsou…zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

3. V současné době se počítá s ukončením těžby uhlí na Sokolovsku kolem roku 2030. Jaký je váš názor na případné posunutí termínu kvůli současné energetické situaci?

Piráti dlouhodobě prosazují postupný útlum od těžby, ale ne za cenu nestability. Vše na sebe musí navazovat. V současné době krize je logické, že je nutné přemýšlet v krátkodobém horizontu o podpoře těžby tak, abychom si mohli zachovat energetickou soběstačnost. Samozřejmě to ale neznamená, že není nutné postupně přecházet na ekologičtější zdroje. Je nesmyslné cokoliv ukončovat, pokud nemáme alternativy.

Je důležité si také uvědomit, že v návaznosti na útlum těžby musí být sokolovský region připraven na to, abychom nabídli uplatnění obyvatelům, kteří budou hledat zaměstnání, a to nejlépe v příbuzných oborech. A to opět souvisí s podporou malého a středního podnikání.

4. Z bývalého dolu a současného jezera Medard se má stát nové centrum rekreace, bydlení a pracovních příležitostí. Mělo by se město na projektu nějak podílet? Pokud ano, jak?

Medard sice není na katastrálním území města, ale v rámci mikroregionu by dotčené obce měly být partnerem, minimálně kvůli zajištění dostupnosti, parkování a s ohledem na další služby. To, jakým směrem se budoucnost bude ubírat bude mít velký vliv na město, a proto je důležité, abychom byli aktivním hráčem.

Hnutí pro město Sokolov

1. Sokolovsko dlouhodobě patří k regionům s nejvyšší mírou nezaměstnanosti v republice. Může podle vás město situaci nějak ovlivnit? Pokud ano, jak?

1 - Aktivně pracujeme na přípravě dvou pozemků pro rozvoj drobného a středního podnikání:

A) První - revitalizace železničního depa, kdy je předmětem projektu výstavba dopravní a inženýrské infrastruktury pro nové pozemky určené na výstavbu hal či obdobných staveb určených pro podnikání, kde by mělo vzniknout cca. 200 pracovních míst.

B) Druhá lokalita - Jižní lom - i pro tento pozemek je zpracováván projekt na inženýrské sítě, kde by posléze mohla vzniknout menší průmyslová zóna vhodná k lehčí výrobě, která by nezasahovala do komfortu bydlení rodinného typu právě na Jižním lomu.

2 - Zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných v organizacích města při jeho úklidu, drobných opravách, apod. v rámci dotací, které poskytuje úřad práce pro tyto účely.

3 - Cíleným působením na žáky, kteří ukončují základní vzdělávání, ve smyslu, že úřad práce od 15ti let není to, co by mělo přinést lepší kvalitnější život, tzn. působením na ně a jejich rodiče v tom, aby děti šly dál studovat nebo učit se.

4 – …zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

2. Jak chcete řešit bytovou situaci ve městě, aby se zabránilo zneužívání bytů takzvanými obchodníky s chudobou?

1) Město schválilo nabytí domů v problémové lokalitě, což je jedna cesta. Druhá je neustálý tlak na lidi, kteří porušují zásady slušného chování a znepříjemňují tím kvalitu bydlení pro všechny okolo.

2) Tlakem na zákonodárce k urychlenému zavedení cenových map.

3. V současné době se počítá s ukončením těžby uhlí na Sokolovsku kolem roku 2030. Jaký je váš názor na případné posunutí termínu kvůli současné energetické situaci?

1) Jasně se ukazuje, že naše energetická bezpečnost není ve stavu, kdy bychom se vůbec měli zabývat ukončením těžby hnědého uhlí. Obzvláště v této době se ukázalo v Sokolově jeho okolí, kde je zásobování teplem a teplou vodou zajišťováno pomocí spalování hnědého uhlí jako velmi dobré pro občany města. Díky tomu obyvatelé města, kteří jsou napojeni na dálkové vytápění z Tisové, nepocítili žádným dramatickým způsobem navýšení záloh za dodávku tepla a teplé vody, tak jak je to v jiných městech, kde je zajištěno vytápění např. plynovými kotelnami.

2) Ze všech těchto zmíněných důvodů nevidím žádný smysl v ukončení těžby hnědého uhlí, ať do roku 2030 nebo i dál.  

4. Z bývalého dolu a současného jezera Medard se má stát nové centrum rekreace, bydlení a pracovních příležitostí. Mělo by se město na projektu nějak podílet? Pokud ano, jak?

1) Město jako takové má omezené možnosti, jak se podílet na investici soukromého subjektu, nicméně budoucnost našeho nejbližšího okolí nám není lhostejná a proto tuto myšlenku podporujeme a spolupracujeme na vytváření Územní studie Medard. V rámci této studie navrhujeme např. komunikační cesty, které v budoucnu spojí město Sokolov a jezero Michal.

2) Pomoc při propagaci projektu Medard a v budoucnu např. pořádání kulturních akcí, podporou podnikatelů, kteří budou na Medardu, zajištění autobusové dopravy, apod.

3) Vidím velký smysl Medardu v cestovním ruchu, který přinese i samotnému Sokolovu, nejen pozitivní PR, ale i nové pracovní příležitosti.

SPD

1. Sokolovsko dlouhodobě patří k regionům s nejvyšší mírou nezaměstnanosti v republice. Může podle vás město situaci nějak ovlivnit? Pokud ano, jak?

Míra nezaměstnanosti v České republice se dlouhodobě drží pod 4%. V Sokolově je pak toto číslo podle dostupných informací okolo 5%. V praxi toto číslo znamená, že drtivá většina těch, kteří pracovat chtějí, pracují. V současnosti tak problém s nezaměstnaností nepatří mezi určující témata města. Nicméně to neznamená, že by město mělo rezignovat na podporu zaměstnanosti. Zejména směrem k udržení především mladých, ekonomicky aktivních lidí tak, aby město neopouštěli.

2. Jak chcete řešit bytovou situaci ve městě, aby se zabránilo zneužívání bytů takzvanými obchodníky s chudobou?

Město by mělo, kde to lze, aktivně přistupovat k výkupům problematických nemovitostí. Sokolov čelí demografické katastrofě. Město se vylidňuje nejrychlejším tempem v Karlovarském kraji. Zároveň, bohužel pro město, jediné, co alespoň statisticky trochu brzdí vylidňování, je příliv sociálně slabých. Město se tak ve spirále pohybuje k populačnímu kolapsu. Při zachování současného trendu čeká Sokolov budoucnost města seniorů na straně jedné a sociálně slabých, se všemi jejich problémy, na straně druhé. Města bez ekonomicky aktivních lidí, kteří nevidí možnost, jak svou budoucnost svázat se Sokolovem. Při současném stavu vlastnického bydlení, kdy aktuální situace ztěžuje pořízení vlastního bydlení, je  městský bytový fond jedním z důležitých nástrojů k udržení perspektivních občanů. Právě ti by měli mít přednost při přidělování těchto bytů.

3. V současné době se počítá s ukončením těžby uhlí na Sokolovsku kolem roku 2030. Jaký je váš názor na případné posunutí termínu kvůli současné energetické situaci?

Současná geopolitická situace a stav na trhu s energiemi ukazuje, jak důležitá je energetická nezávislost. Je tedy potřeba podpořit všechny kroky vedoucí k jejímu dosažení. Včetně podpory těžby uhlí v našem regionu tak dlouho, jak to bude situace vyžadovat.

4. Z bývalého dolu a současného jezera Medard se má stát nové centrum rekreace, bydlení a pracovních příležitostí. Mělo by se město na projektu nějak podílet? Pokud ano, jak?

Vzhledem k tomu, že budoucí aktivity v okolí jezera Medard se budou odehrávat na pozemcích soukromého vlastníka, by město nemělo do záměrů vlastníka nijak vstupovat. Existují vážné obavy, že na jezeře Medard má vzniknout luxusní VIP zóna, která se stane pro běžného občana Sokolova nedostupnou.

SPOLEČNĚ pro Sokolov s podporou hnutí VOK

1. Sokolovsko dlouhodobě patří k regionům s nejvyšší mírou nezaměstnanosti v republice. Může podle vás město situaci nějak ovlivnit? Pokud ano, jak?

Může, ale bohužel mu chybí to nejpodstatnější. Město, až na nepatrné výjimky, nemá pozemky, které by nabídlo investorům. Pozice Sokolova tak musí být alespoň v roli jakéhosi moderátora jednání a předkladatele nabídek mezi vlastníky pozemků a jednotlivými investory. Stejně tak postupuje Sokolov i v jednání s Karlovarským krajem a důkazem je probíhající příprava investičního projektu v areálu „chemičky“. Naším úspěchem je vytvoření nových desítek pracovních míst ať rozšířením stávající p.o. zaměstnávající postižené spoluobčany, nebo vznikem nového pobytového zařízení se zvláštním režimem Čtyřka. Musíme i nadále vytvářet podmínky (bydlení, školství, sport…), které by případným investorům pomohly s náborem zaměstnanců. Město Sokolov musí také udělat vše proto, aby byla dokončena revitalizace koupeného pozemku od ČD jehož součástí je i výstavba několika výrobních hal. Důležitá v boji s nezaměstnaností je i oblast školství. Musíme více motivovat vycházející žáky např. pro studium chybějících…zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

2. Jak chcete řešit bytovou situaci ve městě, aby se zabránilo zneužívání bytů takzvanými obchodníky s chudobou?

Jde o jeden z největších problémů města. Dramaticky totiž ovlivňuje sociální a společenskou skladbu obyvatel a tím i život v Sokolově. Situaci by jednoznačně zlepšilo přijetí dvou opatření, po kterých zoufale voláme již více než 10 let! Prvním opatřením musí být tzv. cenové mapy. To znamená, že pronajímatel bytu může chtít jakoukoliv částku za bydlení, ale státní podpora by byla poskytnuta maximálně do výše nájemného v městských bytech, tedy 75 Kč/m2. Druhé opatření musí spočívat v tom, že na každého, kdo pronajímá více bytů, je potřeba ze zákona pohlížet (přestože nenabízí jiné služby související s bydlením), jako na podnikatele. Tedy se všemi souvisejícími daňovými odvody. Je naprosto samozřejmé, že intenzivní musí být také kontroly, které budou dbát na kvalitu bydlení. Ať již z pohledu stavebního zákona či hygienických norem. Protože jde o zákonné normy, musíme více komunikovat s našimi poslanci a senátory. Musíme spojit postižená města v regionu a vytvořit krajskou iniciativu na…zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

3. V současné době se počítá s ukončením těžby uhlí na Sokolovsku kolem roku 2030. Jaký je váš názor na případné posunutí termínu kvůli současné energetické situaci?

Posun v ukončení těžby vítáme z několika důvodů. SU i přes útlum těžby patří k největším a nejspolehlivějším zaměstnavatelům regionu. Obáváme se vývoje situace u nás i v Evropě, kdy jedním z důsledků může být ukončení činnosti mnoha středních firem, malých soukromníků či mnohých OSVČ. S původním datem ukončení těžby, by mohlo dojít k dalšímu dramatickému navýšení nezaměstnaných a situace města by se stala ještě složitější (úbytek obyvatel, zhoršený poměr ve skladbě obyvatel apod.). Posun do roku 2030 nám všem dává více času připravit se na tzv. „dobu pouhelnou“ a to v oblastech jako jsou  zaměstnanost, školství, alternativní zdroje energie apod. Protože jsou již více či méně známy národní i evropské dotační fondy a jejich jednotlivé struktury, můžeme se ještě lépe připravit na možné čerpání. Dalším důvodem proč vítáme posun těžby je zachování stálosti v dodávkách tepla z ETI, ale také předpoklad finanční přiměřenosti za cenu odebraného tepla pro naše domácnosti a organizace napojené…zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

4. Z bývalého dolu a současného jezera Medard se má stát nové centrum rekreace, bydlení a pracovních příležitostí. Mělo by se město na projektu nějak podílet? Pokud ano, jak?

Rozhodně by se město na tomto významném projektu, v rámci svých finančních a legislativních možností, podílet mělo a vlastně už také podílí. Vždyť samotné centrum, přestože jde o investiční záměr soukromého subjektu, svým přesahem rozhodně pozitivně ovlivní život našeho města a nejen jeho. Je potřeba v budoucích plánech města myslet na zázemí těch, kteří na kraj našeho města tzv. přibudou. A to jak na stálé obyvatele, kterých mohou být minimálně stovky, tak i na turisty, pro které se tato lokalita stane atraktivní a vyhledávanou. Město Sokolov se již podílí na projektech vznikajících v souvislosti s touto lokalitou a to zejména prostřednictvím svazku Mikroregion Sokolov východ, kde v současné době zastáváme předsednický post. Podílíme se tak na různých konzultacích a připomínkujeme vznikající záměry a to i s ohledem na území obcí, které k jezeru Medard územně přiléhají. Velkou výzvu vidíme např. v atraktivním spojení města a samotného jezera a to nad rámec stávající cyklostezky přes…zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

Srdcem pro Sokolov

1. Sokolovsko dlouhodobě patří k regionům s nejvyšší mírou nezaměstnanosti v republice. Může podle vás město situaci nějak ovlivnit? Pokud ano, jak?

Stát zde má v této oblasti sice více pravomocí a nástrojů, ale i město může k řešení nezaměstnanosti v Sokolově přispět. Jak ? Třeba prostřednictvím větší podpory svých příspěvkových organizací a zejména obchodních společností Sokolovské technické služby (SOTES) a Sokolovská bytová (SB). Ty pak mohou zajistit i další pracovní místa pro občany města a např. i pro zdravotně postižené a s přispěním podpory z Úřadu práce, což už několik let úspěšně realizuje dceřiná firma SB (a tedy „vnučka“ města) Sokolovská chráněná. Také musí město pokračovat v podávání žádostí o dotace na zřizování a financování pracovních míst. Rozhodně bude nutné velmi pečlivě přenastavit zejména výdaje rozpočtu města, odpojit od něj všechny kamarády a známé, co z něj dostávají opakovaně a dlouhodobě peníze již setrvačně a jen na svoje jméno, a naopak peníze města směřovat tam, kde co nejvíce pomohou občanům města překonávat krizi, která je dostihne ( např. asi nebude možná tak masivní podpora akcí, ze které nemají…zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

2. Jak chcete řešit bytovou situaci ve městě, aby se zabránilo zneužívání bytů takzvanými obchodníky s chudobou?

Po nesmyslném zrušení možnosti vyhlašovat zóny bez doplatků na bydlení Ústavním soudem, a to bez náhradního řešení, by mělo město s využitím své Městské policie a kontrolních orgánů a aktivní spoluprací s orgány hygieny, hasičů, úřadů práce, okresní sociální správy, policie apod. více a nekompromisně tlačit na dodržování všech zákonů i obecně platných předpisů a vyhlášek a ukládanými pokutami za jejich porušování znesnadňovat obchodníkům s chudobou činnost ve městě. Město bude muset více poukazovat na nesmyslně vysoké proplácené úhrady nájmů obchodníkům s chudobou od Úřadu práce ČR za byty oproti např. výši nájmů v městských bytech a navrhovat spolupráci na tvorbě map obvyklých nájmů, které by výši nákladů na bydlení zpřesnily.

Další možností je odkup problémových bytů, domů, jejich revitalizace a následná správa s předem danými a vymahatelnými podmínkami. Odkup domů je ale třeba velmi pečlivě zvažovat, neboť ve své podstatě problém neřeší, ale jen přesouvá do jiných lokalit. Spoléhat…zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

3. V současné době se počítá s ukončením těžby uhlí na Sokolovsku kolem roku 2030. Jaký je váš názor na případné posunutí termínu kvůli současné energetické situaci?

Vzhledem k současné energetické krizi zásadně podporujeme co nejdelší prodloužení těžby uhlí na Sokolovsku, a to v maximálním možném objemu. Už jen srovnání ceny, kdy např. občan Chebu svému dodavateli (firma Terea, která topí plynem) platí za 1 GJ tepla nově místo loňských 530 Kč  s DPH již  1600 Kč (v dubnu byla cena dokonce 2 255 Kč) oproti občanu Sokolova, který za teplo vyráběné z uhlí Sokolovskou uhelnou a. s. v ETI zaplatí 700 Kč je vypovídající. Rozdíl dělá ročně u běžné domácnosti se spotřebou 45 GJ až 40 tisíc korun (zatímco v Sokolově je cena 31,5 tis v Chebu 72 tisíc Kč). Do doby vyřešení současné energetické krize je pro Sokolov a jeho občany jedinou rozumnou cestou zachování těžby uhlí.

Tím se zároveň prodlouží doba pro vytvoření průmyslových zón, které do budoucna musí přinést vytvoření nových pracovních míst tak, aby se zmírnil dopad ukončené těžby nejen pro zaměstnance SUASu.

Dalším úkolem městské samosprávy bude tlačit na zlevnění emisních povolenek, zvlášť teď v této…zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

4. Z bývalého dolu a současného jezera Medard se má stát nové centrum rekreace, bydlení a pracovních příležitostí. Mělo by se město na projektu nějak podílet? Pokud ano, jak?

Nemám k této problematice mnoho informací, ale domnívám se, že zapojení města  do tohoto projektu by bylo prospěšné pro jeho občany, i když Sokolovu tyto pozemky nepatří.  Město má oproti soukromému subjektu přístup  a může být žadatelem u více dotačních titulů s výrazně nižší mírou spolufinancování, a právě tak by se mohly investovat a realizovat některé části tohoto záměru (asi by u těchto dílčích záměrů mělo dojít k vytváření společných podniků s majitelem území). Zejména bydlení je oblast, kde by Sokolov měl úzce spolupracovat, protože to je jeden z hlavních úkolů města, zajistit svým občanům bydlení a také tím zmírnit odliv obyvatel, zejména těch mladých, k čemuž v Sokolově dochází (stav obyvatel města se snížil z počtu 28 633 v roce 1990 na současných 22 097 tedy o více než 20 %). A zastavit úbytek obyvatel spolu se zlepšením sociální situace považuji za jeden z největších úkolů vedení města do budoucnosti.

Rozhodně podpoříme vše pro rekreaci, všechny druhy sportovišť, vodní…zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

STAN

1. Sokolovsko dlouhodobě patří k regionům s nejvyšší mírou nezaměstnanosti v republice. Může podle vás město situaci nějak ovlivnit? Pokud ano, jak?

Město ji může a musí ovlivňovat. Musí vytvářet město vhodné pro podnikání, vytvářet podmínky a prostředí pro pro vznik  drobného a středního podnikání, cílenými pobídkami podporovat podnikatelské aktivity. Co to konkrétně znamená? Například kdysi vytvořené podnikatelské inkubátory, které měly sloužit k rozjezdu podnikání a poté uvolnit prostor dalším, dnes už takto neslouží. Nabízí se tedy realizace nových a s delší dobou funkčního zázemí. Je potřeba zlehčit podnikání ve městě, například podporou zvýhodněného parkování u provozoven. V územním plánu hledat a vytvářet prostor pro vznik rozvojových aktivit, lákat investory pobídkami zvýhodnění. Nesmí zapomínat jednat se současnými podnikajícími subjekty o jejich rozvoji a podporovat je v restrukturalizaci k moderním provozům, které dokážou produktově uspět a růst. Musí se také snažit zvyšovat vzdělání obyvatel, kteří se pak sami dokážou o své zaměstnání postarat daleko lépe a pracovní nabídky sami vytvářet. To je ale aktivita s dopadem za...zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

2. Jak chcete řešit bytovou situaci ve městě, aby se zabránilo zneužívání bytů takzvanými obchodníky s chudobou?

Město moc přímých možností nemá, je svázáno legislativou, která ho moc nepodporuje. Může však činnost obchodníků s chudobou důrazně kontrolovat tam, kde mu to zákony dovolují, dohlížet na pořádek v lokalitách, rušení nočního klidu,  provádět sociální kontrolní činnost, monitorovat nakládání s odpady a podobně. Tyto činnosti ale samy o sobě nevedou k zamezení zneužívání bytů, pouze ztrpčují  nekalé podnikání. Může také prostřednictvím svých zástupců v Parlamentu České republiky vytvářet tlak na změnu legislativy, byť tam vůle dlouhodobě není téměř vidět. Přeci ale jen se něco dělat dá. Je potřeba postupně vytvářet takové město, které se posouvá dopředu a roste ve své ekonomické prosperitě. S tímto trendem roste i sociální prosperita, město se stává dražší k žití, mění se struktura obyvatel i život v něm. V takovém městě se obchod s chudobou sám od sebe vytrácí. K tomu je však potřeba vytvářet podmínky k rozvoji města, zvyšovat pestrost pracovní nabídky, soustředit se na terciérní sféru…zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

3. V současné době se počítá s ukončením těžby uhlí na Sokolovsku kolem roku 2030. Jaký je váš názor na případné posunutí termínu kvůli současné energetické situaci?

Ještě před rokem se zdálo, že ukončení těžby na Sokolovsku nabírá obrátky, a že k tomu dojde i dříve než v roce 2030. Rozjely se přípravy na přeměnu uhelné společnosti do moderního technologickoenergetického gigantu se stále vysokou zaměstnaností. Domnívám se, že je potřeba udržet tempo příprav na odchod od fosilních paliv a ty v následujících letech využívat na dokrytí rozběhu nových zdrojů. Rozhodně by neměli energetické firmy zabrzdit v přerodu a naopak by jej měli urychlit. Česko je mistr v odsouvání termínů, tak se nabízí k posunutí i tento. A bohužel každé prodloužení cílové doby, pozastavuje přípravu na následné řešení.

Věřím, že současná krize vyvolaná válečnou situací se nachází na svém pomyslném vrcholu a že v dlouhodobém horizontu už hůře nebude. Kulminace pomyslného nedostatku zdroje opadne a je jen otázkou relativně krátkého času, kdy vypadlé zdroje plynu nahradí dodávky z jiných světových regionů. To je technologicky, ekonomicky i obchodně možné, jen to chvíli trvá. Město…zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

4. Z bývalého dolu a současného jezera Medard se má stát nové centrum rekreace, bydlení a pracovních příležitostí. Mělo by se město na projektu nějak podílet? Pokud ano, jak?

Jezero Medard je v soukromých rukou a celé revitalizační období z města zaznívalo, že mu nenáleží jakkoli se podílet na jeho tvorbě. Netvrdím že tento postoj je či byl správný. Sokolov se musí nutně zajímat o rozvoj jezera a měl by na něm participovat. Konkrétní rekreační projekt ať si vyřeší investor, ale koncepční uchopení využití území, vytváření a propojení navazujících aktivit a služeb, a zejména infrastrukturní propojení je nutné nejen na úrovni vztahu s městem, ale s celým mikroregionem. Pokud však bude dále převládat ješitnost a tvrdohlavost, smysluplný rozvoj se potáhne další desítky let bez významného dopadu na přeměnu regionu. Poznal jsem jsem některé regiony v Evropě, které se s obdobnou problematikou dokázaly poprat a dnes jsou svým hospodářským zaměřením úplně převráceny, fungují stabilně, mají vysokou turistickou návštěvnost a svým podnikatelským potenciálem jsou nad průměrem. Město může začít odbornou, ale i veřejnou diskuzí, které stále téměř neexistují, navázat na to…zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

Radnice středu

1. Sokolovsko dlouhodobě patří k regionům s nejvyšší mírou nezaměstnanosti v republice. Může podle vás město situaci nějak ovlivnit? Pokud ano, jak?

V tomto okamžiku bych problém rozdělil – můžeme se na něj podívat z mnoha různých stran.

Město není podnikatel a nikdy nebude přímo zaměstnávat větší počet lidí. Úroveň a rozvoj regionu souvisí s kvalifikací a vzdělaností, dopravní obslužností a schopností obce přilákat investory. A investor potřebuje energie, kvalifikovanou pracovní sílu a dopravní obslužnost. Město aktuálně nevlastní žádné pozemky vhodné pro rozvoj výrobních podniků.

Cílem města v dalším období musí být jak snaha (možná i tlak) na dokončení dálnice z Prahy do Německa, tak jednání s vlastníky větších pozemků v okolí města o společném postupu a nabídce zajímavých lokalit potenciálním zájemcům. Základem rozvoje regionu je výroba s vyšší přidanou hodnotou, než jsme aktuálně zvyklí a zároveň vznik pracovních pozic s vyšší potřebnou kvalifikací.

Novým podnikatelským subjektům zajistíme předškolní a školní výchovu a řešení bytové otázky pro nové zaměstnance.

Víme, že se jedná o úkol, který pravděpodobně přesahuje jedno...zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

2. Jak chcete řešit bytovou situaci ve městě, aby se zabránilo zneužívání bytů takzvanými obchodníky s chudobou?

Tomuto problému za současné právní úpravy město nemůže zabránit. Jedná se o problém státu, který nechápe, jaké problémy nám svým - možná líbivým přístupem - způsobuje.

Domníváme se, že cílem celé společnosti, nejen našeho města, je naučit chodit lidi do práce. Prostě ráno vstát, po ranní hygieně se obléct a jít pracovat. Práceschopný obyvatel našeho města by měl pro peníze chodit do práce a nikoliv na pracovní úřad nebo sociálku. Pokud by se podařilo, vyřeší se do jisté míry také problém obchodu s chudobou. 

K městským bytům - město má v současnosti 1200 bytů a jediné co chybí jsou malometrážní byty. Navrhneme tyto byty vytvořit z nevyužitých staveb. Část těchto bytů pronajmeme organizacím, které se umí starat o sociálně slabé obyvatele. (Člověk v tísni, církevní organizace, …).

3. V současné době se počítá s ukončením těžby uhlí na Sokolovsku kolem roku 2030. Jaký je váš názor na případné posunutí termínu kvůli současné energetické situaci?

Záležitost ohledně útlumu těžby pozorně sledujeme, protože je pro zaměstnanost v našem regionu zásadní. Tuto situaci ale nemůže město jakkoliv ovlivnit, i kdyby chtělo. Prodlužování termínu těžby ovlivní situace na energetickém trhu – zejména zajištění dodávek plynu a ropy v dostatečném objemu pro domácnosti i průmysl. Dle našeho názoru se situace na trhu bude vyvíjet a do dvou let se uklidní. Teprve potom přijde otázka prodlužování těžby. Během těchto let budeme podporovat výstavbu obnovitelných zdrojů energie – například doporučíme využití střech městských objektů pro případnou instalaci obnovitelných zdrojů energie.

4. Z bývalého dolu a současného jezera Medard se má stát nové centrum rekreace, bydlení a pracovních příležitostí. Mělo by se město na projektu nějak podílet? Pokud ano, jak?

Projekt jezera Medard sledujeme od jeho prvopočátků, jedná se unikátní záležitost. Do nedávné doby probíhaly u jezera ještě určité dokončovací práce, které aktivnímu využití bránily.

Z veřejných zdrojů jsme se seznámili s architektonickou studií. Myslíme si, že realizace projetu změní pohled na Sokolov a jeho okolí v očích celé republiky. Tak jako se dnes jezdí lidé rekreovat do Špindlu a na Lipno, budou časem jezdit na Medard.

A teď fakta - jezero Medard neleží v katastru obce Sokolov a jeho jediným majitelem je soukromá společnost. Tato soukromá společnost bude mít rozhodující vliv na to, jaká výstavba se bude v konečné fázi realizovat a jaký bude mít následně přínos pro region.

Všichni samozřejmě cítíme, že se bude jednat o investici v částce s hodně nulami a velmi pravděpodobně i bydlení v této lokalitě nebude dostupné pro každého.

Byli bychom rádi, kdyby se město Sokolov stalo pro soukromou společnost partnerem a koordinovalo s ní všechny potřebné kroky od prvopočátku. Město může...zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

Roma Luma

1. Sokolovsko dlouhodobě patří k regionům s nejvyšší mírou nezaměstnanosti v republice. Může podle vás město situaci nějak ovlivnit? Pokud ano, jak?

Pokud se koukneme na statistiky je vidno, že nezaměstnanost mírně stoupla, a to zhruba na 4,5 % kdy tomu tak bylo v červnu i červenci. Řekl bych, že jedním z největších problémů je nedostatek pracovních míst.

Myslím si, že město nemá tolik možností, jak může pomoci. Co mě ale napadá jako pomoc je podpora firem, dále spolupráce s Úřadem práce, kde jsou k dispozici jak rekvalifikační kurzy, tak kurzy jiné, které by mohli dopomoci lidem najít lepší uplatnění. Dále by se mělo pokusit vytvořit pracovní místa např. zvýšit úklid města.

Přečíst k tomu: https://nasregion.cz/nejvyssi-nezamestnanost-v-kraji-zustava-na-sokolovsku-286662/

2. Jak chcete řešit bytovou situaci ve městě, aby se zabránilo zneužívání bytů takzvanými obchodníky s chudobou?

Již několik let se město snaží odkupovat byty v problémových domech, ale bohužel na jejich odkup nemá město dostatek finančních prostředků. Město jako samospráva moc prostředků nemá. Je potřeba, aby stát nalezl účinný nástroj k tomu, aby to obec vůbec mohla ovlivnit. Stát by měl dát obcím prostředky např. na dotované sociální bydlení, dále by mohla mít obec větší pravomoce při nastavení hygienických standardů nebo možnost regulovat nájemné v dané lokalitě aj. takže hlavní pravomoc tuhle pravomoc změnit má především stát.

3. V současné době se počítá s ukončením těžby uhlí na Sokolovsku kolem roku 2030. Jaký je váš názor na případné posunutí termínu kvůli současné energetické situaci?

Jistě. Obec by měla mít přehled o veškerých záměrech s tímto místem. Ono je hezké, že se tím nabídnou lidem nové pracovní příležitosti, což naše město potřebuje, dále i možnost bydlení, ale otázkou zůstává, za jakou cenu?! Je potřeba, aby lidé žili za slušný nájem a aby se nejednalo opětovné předražené bydlení. Město by dále mělo mít možnost dohlížet na stavbu co do délky tak i financování. Dále by mělo mít možnost zasahovat do záměru. Další možností je referendum. Lidé přeci nejvíce vědí, co by ve svém okolí potřebovali nebo uvítali. Jak by to mohlo kolem jezera vypadat a vše by měla rekreace nabízet.

4. Z bývalého dolu a současného jezera Medard se má stát nové centrum rekreace, bydlení a pracovních příležitostí. Mělo by se město na projektu nějak podílet? Pokud ano, jak?

Kandidující subjekt na otázku neodpověděl.

Spustit audio