Komunální volby 2022 – speciál z Karlových Varů

V letošním roce kandiduje v Karlových Varech 13 politických subjektů. Je to o 2 méně, než v roce 2018, kdy se o hlasy voličů ucházelo 15 subjektů.

Kandidujícím subjektům jsme položili čtyři otázky. 

  1. Počet obyvatel Karlových Varů dlouhodobě klesá. Jak chcete tento trend změnit?
  2. Potřebují Karlovy Vary obchvat města? Proč?
  3. Karlovým Varům chybí zahraniční turisté. Jak byste je chtěli přilákat a ze kterých zemí?
  4. Jak chcete zlepšit infrastrukturu (parkoviště, WC, značení) pro návštěvníky Karlových Varů jako města zapsaného na seznam světového dědictví UNESCO?

Pořadí odpovědí kandidujících subjektů je abecední podle jejich názvu.

Odpovědi se nijak jazykově, stylisticky ani typograficky neupravují.

Na jednotlivé odpovědi měl každý subjekt nejvýše 1000 znaků (včetně mezer). Při delší odpovědi se za poslední slovo, které překročilo limit 1000 znaků, vkládají tři tečky a informace „zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků“.

Klikněte si na odpovědi jednotlivých kandidujících subjektů v Karlových Varech:

ANO 2011

1. Počet obyvatel Karlových Varů dlouhodobě klesá. Jak chcete tento trend změnit?

Tento trend vychází zejména z nabídky práce v našem městě i kraji. Pokud zde nebude dostatečná nabídka, lidé budou nuceni za prací odcházet jinam. Potřebujeme silné investory, investiční projekty, které na sebe tyto místa vážou. Potom má smysl přivést do města také vysokou školu. Mladí lidé jsou pro naše město i podnikání velmi důležití. V rámci vzniku vysoké školy jednáme se Západočeskou univerzitou v Plzni, velmi intenzivní jednání jsou také ve spolupráci se zahraničními vysokými školami. Od příštího roku rozjíždíme program pro studenty z Univerzity v Kalifornii, kteří zde budou absolvovat 14 denní studijní pobyt.

2. Potřebují Karlovy Vary obchvat města? Proč?

Vybudování obchvatu města by pro Karlovy Vary mělo pozitivní efekt. V první řadě by převzal zásadní dopravní význam stávajícího průtahu městem, který je dnes součástí frekventovaného spojení kraje s Prahou a rychlostní komunikace R6. To by přineslo příznivý dopad na životní prostředí, citelné snížení dopravní zátěže napříč městem a hluku.

V neposlední řadě by obchvat pomohl vyřešit problematickou situaci v úseku častých nehod na výpadovce ve směru na Olšová Vrata.

Vybudováním obchvatu by se nám do budoucna naskytla příležitost stávající průtah, tedy komunikaci, která v podstatě město rozděluje, proměnit do formy klidnější městské komunikace.

3. Karlovým Varům chybí zahraniční turisté. Jak byste je chtěli přilákat a ze kterých zemí?

Karlovým varům chybějí zejména lázeňští hosté. Ti kteří by do Varů jezdili za léčebnými pobyty, zůstávali  tři týdny, využívali našich léčebných pramenů a profesionality lázeňských pracovníků. Je to specifický segment, který nám nyní chybí a ten musíme bezpodmínečně získat do Varů zpět. Hrozí totiž, že by lázeňství jako takové zaniklo. Budeme oslovovat nadále německý trh, pokusíme se oslovit i klienty z Arabských zemí, Kazachstánu, Ázerbájdžánu. To je potenciál se kterým budeme nyní pracovat.

4. Jak chcete zlepšit infrastrukturu (parkoviště, WC, značení) pro návštěvníky Karlových Varů jako města zapsaného na seznam světového dědictví UNESCO?

Máme již připravený a schválený generel dopravy ve městě. Nic nejde dělat ad hoc, vše musí být vzájemně provázáno. Nedostatek parkovacích míst je tu už z doby minulé a je třeba jej rozdělit na dvě části. Chybí parkovací místa pro naše obyvatele a zároveň i pro návštěvníky města. Rádi bychom ve spolupráci se soukromým investorem postavili nové parkovací domy. Máme vytypovány a připraveny již 3 lokality, kde by měli parkovací domy vyrůst. Nyní probíhají jednání, jak nejlépe tyto PPP projekty připravit. S tím souvisí také zajištění veřejných toalet. Město, které je závislé na cestovním ruchu jich musí mít dostatečné množství, což v současnosti skutečně není.

Česká pirátská strana

1. Počet obyvatel Karlových Varů dlouhodobě klesá. Jak chcete tento trend změnit?

Jsme přesvědčeni, že lidé budou zůstávat tam, kde je kvalitní veřejná správa. Tedy kvalitní školy a školky, dostupné bydlení, dobré kulturní a volnočasové vyžití, dobře hospodařící a transparentní radnice. K tomu přidat pobídky pro místní živnostníky a specializovaný lehký průmysl, pro vznik inovativních startupů a podpořit kulturně-kreativní odvětví.

Bohužel nemáme kouzelnou hůlku, abychom tento problém uměli vyřešit jedním instantním řešením. Je to opravdu dlouhodobá záležitost. Ale důležité je, aby lidé měli pozitivní vztah ke svému městu a z toho vychází i náš hlavní slogan “I ty jsi tohle město”.

2. Potřebují Karlovy Vary obchvat města? Proč?

V ideálním světě by obchvat už měl dávno stát. Nicméně buďme nohama na zemi. Do budoucna ale, pokud bude pokračovat růst automobilové dopravy, bude obchvat nezbytný. Je důležité pracovat na jeho přípravě a je důležité, aby plánovaná dálnice do Prahy s obchvatem koexistovala. 

Postavení obchvatu (nebo alternativního oddělení tranzitní dopravy) by pomohlo zklidnit průtah a kolem něj by mohla vyrůst městská zástavba.

3. Karlovým Varům chybí zahraniční turisté. Jak byste je chtěli přilákat a ze kterých zemí?

Musíme se tedy podívat zejména kolem sebe a ukázat možným návštěvníkům z Německa, Polska nebo Skandinávie čím jsou naše lázně jedinečné a unikátní. V dohledné budoucnosti nelze počítat s turisty ruské národnosti. Bohužel, celý lázeňský průmysl byl v minulosti nastaven právě na tento segment a pozastavil se rozvoj, který by zaujal turisty ze střední a západní Evropy. Jsme si vědomi, že je to velmi obtížná disciplína, ale například ve spolupráci s Institutem lázeňství a balneologie chceme dokázat, že dva týdny lázeňských procedur u nás může velmi výrazně zlepšit kvalitu života a případně i v budoucnu ušetřit náklady na zdravotní péči. A pochopitelně to není jen o lázeňství, hostům musíme umět nabídnout perfektní návazné služby a kulturní vyžití.

4. Jak chcete zlepšit infrastrukturu (parkoviště, WC, značení) pro návštěvníky Karlových Varů jako města zapsaného na seznam světového dědictví UNESCO?

Město má naštěstí k dispozici odborníky k řešení těchto otázek, a to v Kanceláři architektury. Dlouhodobou bolístkou je nedostatek vhodných parkovacích míst. To se výrazně projevilo v posledních letech, kdy naše lázně navštěvovali zejména motorizovaní návštěvníci. Vhodná parkovací infrastruktura v širším centru (býv. Kattenbeck, u průtahu nebo u Slavie) musí být doplněna kvalitní hromadnou dopravou. Zde došlo v posledních letech k podstatnému útlumu a není možné, aby z centra do lázní jezdil v letní sezóně jeden spoj za 40 minut. 

Další turistická infrastruktura musí následovat a to včetně toalet, které umožní přístup třeba non-stop. Funkční řešení doplňkového městského mobiliáře včetně moderního informačního systému budeme připravovat s našimi odborníky architekty, jak se sluší na obdivu hodné město evropského významu.

ČSSD

1. Počet obyvatel Karlových Varů dlouhodobě klesá. Jak chcete tento trend změnit?

Heslo nové sociální demokracie je „Život pro Vary, Vary pro život.“ Zastavení poklesu obyvatel je multifaktoriální záležitost, a my si uvědomujeme, že město má obrovský potenciál a nabízí mnoho příležitostí, které doposud zůstávají nevyužity. Je povinností vedení města tyto příležitosti nalézat a nabízet vhodným subjektům, případně je využívat ve vlastní režii. Skutečnost je totiž taková, i město může být podnikatelským subjektem. Jen potřebuje schopné vedení, kterému na občanech opravdu záleží. V první řadě je třeba si uvědomit, že tam, kde mohou lidé pracovat, tam mohou i žít. A pracovat mohou tam, kde k tomu je příležitost. Město musí nezbytně najít nástroje, jak podpořit vznik a rozvoj lehkého průmyslu, např. vývoj a výrobu moderních technologií, působení lékařských institucí, rozšíření a zkvalitnění služeb ve zdravotnictví, turismu, ale i ve sportu a dalších oblastech. Samozřejmostí je také nabídnout odpovídající příležitosti ke vzdělávání lidí v těchto oborech.  Těch příležitostí…zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

2. Potřebují Karlovy Vary obchvat města? Proč?

Obchvat města je tak velké téma, jak velká investice i zásah do urbanistické podoby města to jsou. Nepochybně jde o dobrý záměr, nicméně je třeba zvážit, v jaké podobě by měl být obchvat realizován. Navrhujeme ještě jednou posoudit pozitiva i negativa daného projektu a podle získaných výstupů pokračovat tak, aby byly zachovány nejlepší zájmy města, nebo lépe řečeno jeho obyvatel, protože jsou to zejména oni, komu má obchvat sloužit. A také bychom se chtěli ptát, například obyvatel Krušovic, zda jim dálniční obchvat posloužil v dobrém, nebo zda jejich obec nyní turisté a cestující na trase Praha - Karlovy Vary pouze míjejí, a jejich obec nyní stojí stranou zájmu. Každopádně důležitostí je obchvatu města předřazeno zahájení dostavby čtyř úseků dálnice D6 v našem kraji, protože potenciální zahraniční investor vždy pojede prstem po mapě z hlavního města na periferie, a vždy pojede po dálnici. Proto vyvineme maximální úsilí, aby se z cestování prstem po mapě stalo reálné cestování po…zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

3. Karlovým Varům chybí zahraniční turisté. Jak byste je chtěli přilákat a ze kterých zemí?

Sociální demokracie má připravený ideový nástin podpory turismu, který budeme prosazovat, pokud ve volbách dostaneme podporu občanů našeho města. V něm jsou obsaženy dílčí kroky, které mají Karlovým Varům vrátit prosperitu, a navíc i zajistit stabilitu. Toho chceme dosáhnout diverzifikací turismu, a také maximální podporou příležitostí jak pro podnikatele, tak i pro neziskové subjekty, tedy obecně prospěšné společnosti, příspěvkové organizace, spolky, kluby i svazy. Stěžejním bodem, jehož realizaci připravujeme, je rozvoj kongresové turistiky tak, aby do města zamířily firmy, které dokáží využít úžasný turistický potenciál našeho města, a které přivedou bonitní klientelu z celého světa. Věříme, že špičkoví manažeři, lékaři a další odborníci, kteří naše město v rámci kongresů navštíví, následně doporučí Karlovy Vary svým přátelům jako skvostnou destinaci pro báječnou dovolenou a zasloužený oddych, s možností využití tradiční lázeňské péče. Jednou z dalších věcí, které sociální…zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

4. Jak chcete zlepšit infrastrukturu (parkoviště, WC, značení) pro návštěvníky Karlových Varů jako města zapsaného na seznam světového dědictví UNESCO?

Zápis Karlových Varů do kulturního dědictví UNESCO je třeba beze zbytku využít. To půjde pouze tehdy, pokud město bude spolupracovat se všemi subjekty, které dokáží na zápisu do UNESCO profitovat, a navíc jsou ochotny se o zisk s městem podělit. To je podle nás správné a férové. V rámci takové spolupráce se nepochybně podaří vyřešit infrastrukturu, včetně parkování, WC a značení, ke spokojenosti jak turistů, tak i obyvatel našeho města. Chceme využít značku UNESCO a organicky jí začlenit do konceptu vnímání našeho města jakožto světového unikátu. A protože věříme, že každá krize je pro schopné lidi šancí posunout se vpřed, tak zastáváme názor, že současná válka na Ukrajině a energetická krize nám teď nabízí šanci chtít změnit staré nefunkční věci a přijít s novými koncepty a řešeními, včetně výše zmíněné infrastruktury. Tam, kde jiní vidí problémy, tam my vidíme výzvy. A jsme připraveni je zvládnout.

Karlovaráci

1. Počet obyvatel Karlových Varů dlouhodobě klesá. Jak chcete tento trend změnit?

Zastavit pokles počtu obyvatel města je nesnadný úkol a tento trend je bohužel patrný v rámci celého kraje. Svou negativní stopu v tom nechává z velké části stát, neboť náš region je stále dopravně odříznutý od zbytku republiky, což je obrovský handicap. I přes naši dlouhodobou snahu získat do Karlových Varů pobočku nějaké veřejné tradiční vysoké školy, narážíme na nezájem a neochotu i v tomto směru. Snažíme se tedy město udělat co nejatraktivnější pro mladé rodiny – hodně se věnujeme podpoře sportovních klubů a oddílů, podpoře kultury, máme připravenu výstavbu 350 družstevních bytů, které budou snadněji dosažitelné pro místní občany. Máme výborně vybavené naše školy a školky, budujeme po městě cyklostezky, parkovací místa a snažíme se skloubit příjemné bydlení ve městě s širokou nabídkou aktivit pro volný čas našich obyvatel.

2. Potřebují Karlovy Vary obchvat města? Proč?

Momentálně NE, stávající průtah městem zatím zcela vyhovuje a za jeho existenci jsem nezažil výraznější, a už vůbec ne dlouhodobý dopravní kolaps; prostředky nutné k vybudování obchvatu si dokážu představit ve stávající době využité jinak a možná daleko lépe.

 

Nicméně v budoucnu by si Karlovy Vary obchvat města zasloužily, bohužel tento počin nemají ve vlastních rukou. S možností stavby obchvatu počítáme v našem nově schváleném územním plánu, blokujeme tím nemalou část pozemků, které bychom mohli využít i jinak. Bohužel rozhodnutí o výstavbě obchvatu a jeho samotná realizace není vůbec v rukou městské samosprávy. Tento typ dopravních staveb je plně v kompetenci ministerstva dopravy, respektive Ředitelství silnic a dálnic. Ačkoliv by obchvat města samozřejmě ulevil od tranzitní dopravy, mnohem více nás trápí stále odkládaná stavba dálnice mezi Karlovými Vary a Prahou. To je priorita pro dopravní dostupnost našeho města, vzhledem k tomu, že železniční spojení se zbytkem republiky je z…zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

3. Karlovým Varům chybí zahraniční turisté. Jak byste je chtěli přilákat a ze kterých zemí?

Nerozlišuji turisty dle země jejich „původu“, turista je turista; má „zkonzumovat“ služby, které daná lokalita nabízí a odjet. V našem městě jsou to především krátkodobé a střednědobé lázeňské pobyty, což předpokládá udržet vysokou kvalitu zdravotní péče a čisté, atraktivní prostředí lázeňského území. Nezapomínejme však i na pamětihodnosti města a přírodní krásy v okolí města, asi by bylo s podivem, kdybych řekl, že se chceme soustředit hlavně na turisty z jižní Patagonie nebo ze Somálska, turista je přeci turista.

 

Úbytek turistů, především těch zahraničních, nastal s první vlnou covidu-19 a válka na Ukrajině se stala dalším faktorem, který ovlivnil návštěvnost našeho města. Víme, že návrat ruské klientely do Karlových Varů je nereálný a mnozí hoteliéři a podnikatelé v cestovním ruchu to umí uchopit jako novou příležitost. Je potřeba říci, že částečně se nám zahraniční klientela již vrací, podle údajů našeho infocentra navštívilo v roce 2021 naše město celkem 283 669 hostů, nejvíce z …zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

4. Jak chcete zlepšit infrastrukturu (parkoviště, WC, značení) pro návštěvníky Karlových Varů jako města zapsaného na seznam světového dědictví UNESCO?

Na tuto otázku nejlépe odpoví odborníci v oboru. Infrastrukturu pro návštěvníky Karlových Varů potřebujeme řešit nejen s ohledem na zápis do UNESCO. Musíme být schopni najít rozvojové plochy, které by byly vhodné pro stavbu parkovacích domů, případně do toho vstoupit spolu se soukromými investory. Potřebujeme vylepšit orientační systém ve městě a podobně. Nechal bych vypsat soutěž na návrh komplexního řešení, vybral bych pro mne optimální návrh a hlavně bych se zasadil o úplnou a důslednou jeho realizaci.

 

Velkou roli by v tomto směru měla hrát i elektronizace doprovodných služeb, například vytvoření aplikace pro mobilní telefony, která by celou infrastrukturu mapovala, návštěvníky navigovala a pomohla jim udělat pobyt ve městě příjemný a nekomplikovaný. Je nutné také dále rozvíjet městskou hromadnou dopravu, kterou máme na vysoké úrovni, ale v dopravě po městě musí mít jednoznačně prioritu.

KOA

1. Počet obyvatel Karlových Varů dlouhodobě klesá. Jak chcete tento trend změnit?

Velkou příležitostí budou pro město nové formy práce (home office, práce na dálku), které se již neváží pevně na místo jejího výkonu. Zkracující se dojezdový čas do Prahy, relativně nižší životní náklady, možnost levnějšího bydlení než v Praze, specifický charakter města v krásné a dobře dostupné krajině, včetně blízkosti Krušných hor, rozmanité kulturní i sportovní vyžití a kvalita životního prostředí – to vše lze využít k přilákání nových obyvatel. Dlouhodobými cíli města by měly být zlepšení kvality školství a služeb pro mladé rodiny, zřízení pobočky veřejné vysoké školy, podpora rozvoje inovativních firem a také vznik výzkumných kapacit navázaných na tradiční odvětví. Zajištěním kvalifikovaných pracovních míst, atraktivní městskou bytovou politikou a kultivací městských veřejných prostor zaměřenou na příjemný každodenní městský život, lze motivovat mladé lidi k usídlení v našem městě, regionu, kteří se chystají zakládat rodinu. Poklidný lázeňský charakter města přímo vybízí i k …zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

2. Potřebují Karlovy Vary obchvat města? Proč?

Karlovy Vary obchvat jednoznačně potřebují, jeho výstavbu podporujeme. Město by mělo velice aktivně spolupracovat s Karlovarským krajem a vyvíjet tlak pro nalezení a prosazení ideální trasy obchvatu Karlových Varů. Důležité je mít reálnou vizi, a k té vztahovat i veškerá navazující řešení, zásadní bude lobbovat za obchvat na státní úrovni.

Město dlouhodobě trpí rozdělením na dvě části bariérou průtahu. Průtah do širšího centra města přivádí velké množství tranzitní dopravy, která by se mu jinak vyhýbala. S dostavbou D6 její intenzita ještě vzroste.

Vybudováním obchvatu města by došlo ke snížení dopravní zátěže. Snížením rychlosti by došlo k omezení hluku, ke snížení prašnosti a emisí v širším centru města. Odpadly by velmi kontroverzní protihlukové stěny, které by mohly být nahrazeny citlivými městskými řešeními. Podél zlidštěného průtahu by se začalo formovat město, jehož struktura by vyplnila dnešní problematickou „vnitřní periférii“ v oblasti Dolní Kamenné i na pravém břehu Ohře. …zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

3. Karlovým Varům chybí zahraniční turisté. Jak byste je chtěli přilákat a ze kterých zemí?

Primárně cílit na návštěvníky z Česka, sousedních zemí a Evropské unie. Karlovy Vary byly po většinu své historie kosmopolitní, otevřené hostům z celého světa, zaměření na jednu úzce vymezenou skupinu klientely v posledních desetiletích se ukázalo jako problematické v mnoha ohledech. Kromě tradičního lázeňství nabude na významu také rozvoj zážitkového cestovního ruchu, wellness pobytů, propagace terapeutické krajiny jako přirozené součásti ozdravných pobytů a turismu obecně.

Asi nejdůležitější je si uvědomit, že tatáž infrastruktura slouží jak turistům, tak místním, a že pokud bude se svým městem spokojený jeho obyvatel, je to ten hlavní vklad pro to, aby byl spokojený i jeho návštěvník. Novou příležitostí je marketingové využití členství v UNESCO (lázně, Krušné hory). Klíčová je tvorba ucelené vize/strategie cestovního ruchu koordinovaná s partnerskými městy (zejména v rámci společenství The Great Spa Towns of Europe UNESCO) a Karlovarským krajem. U karlovarského letiště bychom rádi…zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

4. Jak chcete zlepšit infrastrukturu (parkoviště, WC, značení) pro návštěvníky Karlových Varů jako města zapsaného na seznam světového dědictví UNESCO?

Infrastruktura města zapsaného na seznam světového dědictví UNESCO musí být komfortní jak pro turisty, tak pro obyvatele města.

Co se týká parkování ve městě, vycházíme z teze, že absolutní prioritou je uspokojení rezidentů. Město má po mnoha letech dokončený kvalitní koncepční dokument, řešící veškerou městkou mobilitu „Plán udržitelné městské mobility“ a podrobnější navazující dokument týkající se koncepce parkování v celém městě. Z nich je třeba vycházet. Pro další kroky je ale třeba nezbytné posílit odborné zázemí magistrátu o „koordinátora městské mobility“, který tyto myšlenky uvede v život. Budeme muset, avšak koncepčně, a nikoli náhodně, budovat parkovací plochy a parkovací domy pro návštěvníky města. Ty musíme doplnit vhodným a přehledným navigačním systémem, propojeným s uživatelsky přívětivou mobilní aplikací. Navíc jsme pro tyto účely schopni vhodně využít dotační prostředky EU. Stejně tak velice nutně potřebujeme celoměstský orientační systém, který bude propojovat město…zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

KSČM

1. Počet obyvatel Karlových Varů dlouhodobě klesá. Jak chcete tento trend změnit?

Dlouhodobý proces,rozhodně se nedá zvrátit za jedno volební období,lidi chtějí dostupné bydlení,kvalifikovanou,dobře placenou práci,kvalitní vzdělání,dostupnou a kvalitní zdravotní péči. Vybudovat nové nájemní a družstevní byty,pokusit se otevřít nějaký atraktivní učební obor s návaznosti na pracovní příležitosti.Vytvořit nové pracovní příležitosti – využít toho že Vary jsou hezké město s krásnou přírodou a zkusit sem přitáhnout živnostníky – pokud jich bude víc,zvednou se požadavky na vzdělávací systém,dostupnou zdravotní péči a stím souvisí i to,že se zvedne cena práce.Vybudovat infrastrukturu,která je pro ostatní města běžná – bazén,koupaliště s termální vodou,v zimě bruslení pro děti,hezké vánoční trhy.

2. Potřebují Karlovy Vary obchvat města? Proč?

-ano potřebují,město proslavilo lázeňství,pro lázeňské hosty je potřebné vytvořit klidné,čisté místo k celodenní pohodě s možností sportovního a kulturního vyžití s podporou zejména souborů a organizací a ostatních aktivit.Navíc jsme v UNESCO právě kvůli lázeňství,životnímu prostředí.Není možné,aby centrem města proudily kolony aut.

3. Karlovým Varům chybí zahraniční turisté. Jak byste je chtěli přilákat a ze kterých zemí?

-zahraniční turisté už v této sezóně tak nechybí,hotely se celkem dobře přizpůsobily současné situaci,letos přijelo hodně Čechů,Němců,v ulicích je slyšet i italština,francouzština,portugalština.Letos jsou Karlovy Vary opravdu kosmopolitním městem

-spíš je důležité umeět nabídnout to,co máme a umíme – klasickou lázeňskou léčbu a poskytnout ji všem,kteří mají zájem,tzn.včetně občanů Ruské federace.

4. Jak chcete zlepšit infrastrukturu (parkoviště, WC, značení) pro návštěvníky Karlových Varů jako města zapsaného na seznam světového dědictví UNESCO?

- využít dokument „StrategieKV 2040“

- dlouhodobě počítat s realizací námětů a vázat na ně prostředky rozpočtu města

ODS

1. Počet obyvatel Karlových Varů dlouhodobě klesá. Jak chcete tento trend změnit?

Tři pilíře a jejich vzájemná synergie, a to dostupnost vzdělání, lepší pracovní příležitosti a dostupné bydlení stojí, podle našeho názoru významně za tímto negativním trendem. Chceme proto prosadit zřízení státní vysoké školy v Karlových Varech, aby existovala i jiná možnost pro získání kvalitního vzdělání než odejít z města. Budeme podporovat ve spolupráci s místními provozovateli tradiční směr lázeňské péče spolu s rozvojem moderní lázeňské péče pro mladší věkovou skupinu a rodiny s dětmi. To považujeme vedle hledání nových investorů za nejpřirozenější nástroj pro lepší pracovní příležitosti. Dostupnost bydlení je třetím pilířem pro udržení Karlovaráků v Karlových Varech. A to bychom chtěli docílit podporou družstevního bydlení a výstavbou startovacích bytů.

2. Potřebují Karlovy Vary obchvat města? Proč?

Současný průtah je pro značnou část města zátěží nejen hlukovou, ale i zátěží pro životní prostředí. Vede podél Ohře a kumuluje dopravu z několika dopravních tahů přímo do středu města. V okamžiku, kdy bude dostavěna D6, stane se alternativou pro D5 směrem do Německa a hrozí reálný kolaps dopravy na průtahu ve městě.

3. Karlovým Varům chybí zahraniční turisté. Jak byste je chtěli přilákat a ze kterých zemí?

Jak již bylo zmíněno budeme podporovat nejen tradiční směr lázeňské péče, ale i rozvoj moderní lázeňské péče pro mladší věkové skupiny a rodiny s dětmi. Základem je tedy udržet bohatý kulturní program, do kterého město v posledních dvou letech značně investovalo tak, aby jediná zajímavá kulturní událost nebyl MFF, ale také budovaní další volnočasové infrastruktury jako walkingové a běžecké trasy, cyklotraily. Chceme se zaměřit především na turisty z Německa a západní Evropy a další země, kde geopolitická situace umožňuje bezproblémový pohyb osob.

4. Jak chcete zlepšit infrastrukturu (parkoviště, WC, značení) pro návštěvníky Karlových Varů jako města zapsaného na seznam světového dědictví UNESCO?

V současné době je schválen generel dopravy, který řeší i tzv. dopravu v klidu. Je připravená studie na výstavbu tří parkovacích domů (galerie, Polská ulice a Kattenbeck). Již nyní hledáme možnosti financování. Jsme připraveni podpořit tyto projekty formou PPP. Stávající plochy pro parkování chceme dále upravovat a v možné míře zkapacitňovat. Město společně s KAMKV vytváří nový informační a navigační systém, který je již z části instalován. WC jsou v rámci obchodně správního a vnitřního lázeňského území instalovány, ale bohužel nejsou značeny v mapách města a jejich stav není vždy ideální.

Přísaha

1. Počet obyvatel Karlových Varů dlouhodobě klesá. Jak chcete tento trend změnit?

Naším záměrem je soustředit se na rozvoj učňovského a středoškolského vzdělání v tradičních oborech (lázeňství, cestovní ruch, výroba skla a porcelánu). Jsme proti optimalizaci učňovského školství, ať přímým zrušením, nebo sloučením se středními školami. Praktická výuka žáků musí probíhat v regionálních společnostech. Mladé lidi nejlépe udržíme pobídkou motivačního bydlení, zajištěním umístění dětí v předškolních zařízeních. V tomto ohledu podporujeme dětské skupiny. Místním podnikatelským subjektům nabídneme možnost aktivního zapojení v akcích, kde je MM KV spolupořadatelem, nebo sponzorem. Je nemyslitené, aby město z prostředků vybraných z daní poskytlo mezinárodnímu filmovému festivalu dotaci ve výši osmi miliónů a místní podnikatelé, kteří mají v blízkosti hotelu Thermal postavené stánky museli tyto na vlastní náklady po dobu MFF odstranit a prostor přenechat podnikatelským subjektům, které nemají sídlo (neodvádějí daně) v Karlových Varech. Čisté a bezpečné město je náš hlavní cíl.

2. Potřebují Karlovy Vary obchvat města? Proč?

Každé větší (tím spíše krajské a lázeňské město) potřebuje funkční obchvat, který bude mít vliv na zlepšení životního prostředí, zrychlení dopravy ve městě a zvýšení bezpečnosti. Řidičům by přinesl úsporu nejdražší komodity (času) a klidnější cestování. Technické nehody na silnici 1/6 mezi Karlovými Vary a Olšovými Vraty soustavně plní černé kroniky. Výstavbou obchvatu by došlo ke vzniku projektů přímo ve středu města a zahuštění zástavby, plus nová pracovní místa. Z pozice komunálního politika nemáme možnost tuto problematiku, která se řeší již od 80. let minulého století, příliš ovlivnit, jedná se o stavbu za několik miliard. Investorem musí být stát. Částečně problematiku vyřešil obchvat, který denně využívá 34tisíc vozidel, což je stejný provoz jako na středníc úsecích D8. Brzy budeme řešit nutnost vybudování finančně náročné protihlukové stěny. Je ostudou krajského města, že Sokolov a Cheb obchvat mají a Vary ne, byť radnice na jeho vybudování má již zablokované potřebné pozemky.

3. Karlovým Varům chybí zahraniční turisté. Jak byste je chtěli přilákat a ze kterých zemí?

Již od dob cara Petra Velikého byly Karlovy Vary častým cílem návštěvníků ze zemí bývalého SSSR a to se nezměnilo ani po jeho rozpadu. Samozřejmě není možné se spoléhat na klientelu jedné země, což se výrazně ukázalo při uvalení sankcí na Rusko a Bělorusko v souvislosti s válkou na Ukrajině. Jsou zde ale další bohaté země (Kazachstán, Litva, Azerbajdžán, Gruzie, Moldávie…), se kterými je nutné navázat užší vztahy (například formou partnerských měst). Zapomínat nesmíme ani na klientelu z blízkého východu, na kterou je potřeba personál jazykově vybavit. Výrazně by pomohly přímé letecké spoje, na které je již ranvej letiště připravena, ale zde je nutná spolupráce s krajem, který je vlastníkem pozemků. Město musí mít zájem na zviditelnění například formou reklamy v zahraničních cestovních kancelářích. Pokud 18% HDP Karlovarského kraje tvoří turismus (celorepublikový průměr jsou 3%) nejsou prostředky do reklamy vyhozenými penězi. Nejen Karlovy Vary se musí přizpůsobit krátkodobým pobytům.

4. Jak chcete zlepšit infrastrukturu (parkoviště, WC, značení) pro návštěvníky Karlových Varů jako města zapsaného na seznam světového dědictví UNESCO?

Počet parkovacích míst nebude nikdy nikde dostačující z důvodu neustálého nárůstu vozidel. Není řešením budování nových parkovacích ploch uvnitř města na úkor zeleně, která pomáhá ve městech udržovat vláhu, čistí vzduch a je nedílnou součástí léčebných kúr. K efektivnějšímu využívání záchytných parkovišť na okraji města podpoříme vznik bezplatné kyvadlové dopravy. Nejen hosté, ale i místní si museli povšimnout, že úroveň veřejných toalet stagnuje a mnohé jsou zavřené. V případě, kdy vlastníkem prostor je město se zasadíme o vypsání výběrových řízení na jejich pronájem. U ostatních budeme kontaktovat vlastníky se žádostí o zjednání nápravy  (případně ve spolupráci s hygienickou stanicí). Značení města bylo provedeno cca před deseti lety a nedochází k jeho obnově. Zcela jednoznačně se jedná o úkol pro technický odbor MM KV, případně řešený formou výběrového řízení se zaměřením na využití nových technologií (zvukových, světelných, automatických překladatelů).

SPD

1. Počet obyvatel Karlových Varů dlouhodobě klesá. Jak chcete tento trend změnit?

-Město, aby bylo atraktivní pro rodiny, musí nabídnout pracovní příležitosti, zejména dobře ohodnocenou kvalifikovanou práci.

 

-Aktivně nabídnout a podpořit výstavbu bytů pro mladé rodiny.

 

-Podpořit rodiny a podnikatele.

 

- Nejen děti by se tu měly cítit bezpečně a tak dobře, aby z města neměly důvod odcházet. Zasadíme se o rozšíření kamerových systémů a zvýšíme počet strážníků.

 

- Ve spolupráci s Karlovarským krajem budeme prosazovat zubní pohotovost dostupnou 24h denně – v současné době není v kraji taková služba dostupná. Mimo extrakce zubu za 4000Kč, bez dalšího jiného možného ošetření soukromým lékařem.

 

- Dále chceme zajistit kvalitního dětského chirurga a zasadit se alespoň o 2 ventilovaná lůžka pro dětské pacienty. Je neuvěřitelné, že v celém Karlovarském kraji není možné tuto péči poskytnout . Pokud není základní péče o děti ani v krajském městě, je těžké sem lákat mladé rodiny.

2. Potřebují Karlovy Vary obchvat města? Proč?

-Domnívám se, že je nutné, aby se přeprojektoval tak, aby odpovídal současným potřebám města. Obchvat by snížil dopravní zatížení města, což by nepochybně prospělo lázeňství. Projekt z 80. let. je zastaralý a nezohledňuje rozšíření města o Starou Roli a Počerny. Současná severní varianta by rozdělila město ve Staré Roli a Počernech, které jsou součástí města Karlovy Vary. V současné době by prioritou rozhodně měla být dostavba dálnice, což je v kompetenci kraje. Přímo souvisí s dostupností města – jak časová úspora při dojíždění do práce, ale i zásobování, rekreace a v neposlední řadě transportu pacientů do traumacenter a specializovaných pracovišť, která v Karlovarském kraji nejsou.

3. Karlovým Varům chybí zahraniční turisté. Jak byste je chtěli přilákat a ze kterých zemí?

Zaměřila bych se a zacílila na lázeňství. Snažila bych se o maximální využití efektivní propagace a zaměřila se na aktivní nabízení spolupráce v oblasti lázeňství v zahraničí tak, aby navazovala přímo na nemocniční péči. Dále bychom rádi nabídli např. ozdravné, rekondiční a relaxační balíčky v ČR a primárně v evropských zemích a zaměřili se na novou klientelu.

4. Jak chcete zlepšit infrastrukturu (parkoviště, WC, značení) pro návštěvníky Karlových Varů jako města zapsaného na seznam světového dědictví UNESCO?

-Optimalizujeme linky MHD. Například linku č. 8, která vede k letišti, pro dobrou dostupnost do města pro turisty

 

-Dále víkendové spoje tak, aby se lidé pracující ve svátek a dostávali dobře do práce.

 

- Opravíme přístup z ulice Západní k autobusovým linkám u dolního nádraží. Současné schody jsou vysloveně

nebezpečné.Okolí nádraží by si jistě také zasloužilo revitalizaci.

 

-Zrealizujeme bezplatná místa pro parkování.

 

-Ve spolupráci s letištěm bychom rádi domluvili leteckou dopravu do dalších turistických destinací.

 

-Vytvoříme zelené plochy a parčíky s oddychovým zákoutím a fontánkami k pití.

 

- Podpoříme revitalizaci sportovišť

Spojené síly

1. Počet obyvatel Karlových Varů dlouhodobě klesá. Jak chcete tento trend změnit?

zejména je potřeba poskytnout výhody pro obyvatele s trvalým bydlištěm na území města aby občan věděl, že bydlet ve Varech se vyplatí (například bezplatný vjezd do LU, parkování zdarma apod.), dále lze tento problém řešit přilákáním nových investorů zejména v oblasti lázeňství a přidružených služeb, k tomu může být navázán i menší původní průmysl v okolních obcích který pozvedne nejen město Karlovy Vary (protože lidé z okolí také rádi chodí na kolonádu a za kulturou do Varů) ale i celý okres.

2. Potřebují Karlovy Vary obchvat města? Proč?

myslím, že Karlovy Vary obchvat nepotřebují, na takto malé město je průtah dostačující. Obchvat by byla zaprvé těžko vratná investice a opět by se zastavělo a přerušilo území, které dnes slouží jinak (i kdyby jako louka či pastvina)

3. Karlovým Varům chybí zahraniční turisté. Jak byste je chtěli přilákat a ze kterých zemí?

my nejsme zastánci toho, že zahraniční turisté budou spásou města. Říkáme, že je potřeba otevřít město českým turistům a lázeňským hostům. K tomu je ovšem potřeba zajistit podporu zdravotních pojišťoven tak, aby například 50% nákladů na pobyt bylo hrazeno ze zdravotního pojištění a zbytek by si hradil každý klient. Nicméně si myslím, že propagace Karlových Varů v zahraničí je dostatečná, jsme v Unescu a každoroční filmový festival je velkou propagací. Turisté jsou vítáni ze všech zemí světa, my jsme Spojené Síly, my nerozdělujeme.

4. Jak chcete zlepšit infrastrukturu (parkoviště, WC, značení) pro návštěvníky Karlových Varů jako města zapsaného na seznam světového dědictví UNESCO?

Poměrně zábavná otázka, protože opravdu nevím, jaký standard má toaleta dle parametrů Unesco :-) Teď vážně, v Karlových Varech jednoznačně chybí velký parkovací dům (na periferii) s kyvadlovou dopravou, to bude určitě úkol aby návštěvník nebyl nucen kličkovat ulicemi ale zastaví v parkovacím domě a autobus ho zdarma přepraví co 10 minut do centra (tento bude financován z parkovného). Co se týče značení (alespoň toho dopravního) tak určitě zregulovat, ale to je dnes problém asi všude. Pokud jde o informační značky o budovách, památkách apod., pak je potřeba zrevidovat tak, aby všude byly osazeny v dostatečné kvalitě, čitelnosti a co do odbornosti správně. Určitě bych informačními tabulemi připomínal historii města, původních budov aby si návštěvník mohl udělat srovnání jaké to tady bylo, a jaké to je dnes. Možná, že nám pak sám návštěvník dá odpověď na Vaši první otázku

Srdcem pro Vary

1. Počet obyvatel Karlových Varů dlouhodobě klesá. Jak chcete tento trend změnit?

Recept je v principu jednoduchý. Dostupné bydlení, atraktivní zaměstnání, kvalitní školství, pestré služby, zábava pro každého, čistota a bezpečí J. No a nyní cesta k tomuto cíli. Připravit plochy pro výstavbu, motivovat k rekonstrukcím. Spolupracovat se stávajícími zaměstnavateli, oslovovat nové investory a vytvářet podmínky pro vznik živností. Motivovat stávající učitele a lákat nové, což platí i pro ostatní služby v čele se zdravotnictvím. Více se zajímat o aktuální poptávku po zábavě a reagovat na ní. Čisté a bezpečné město musí být cíl každého z nás a správa města by tento bod měla mít vždy na prvním místě, tudíž nezanedbávat údržbu jak prostoru, tak vztahů mezi námi. Město musí být prostorem pro růst každého z nás a zároveň nabízet ochrannou síť potřebným. Prostě chceme Karlovy Vary jako město, kde by chtěl žít každý.

2. Potřebují Karlovy Vary obchvat města? Proč?

Stávající průtah městem je již nyní největším zdrojem hluku ve městě a po dostavbě D6 a logickém zkapacitnění I/13 na Chomutov se situace pouze zhorší, jak hustotou dopravy, tak hlukem. Nyní je hlavní otázkou, zdali tento problém řešit obchvatem, nebo vložením části stávajícího průtahu do tunelu. Obě varianty mají své přednosti, ale nejdůležitější je konat a oddělit dopravu tranzitní od městské a dojít kýženému zklidnění a ztišení v centru města.

3. Karlovým Varům chybí zahraniční turisté. Jak byste je chtěli přilákat a ze kterých zemí?

Karlovy Vary byly a i nadále musí být místem, kam míří za zdravím, relaxací a zážitky lidé z celého světa. Vstupem do UNESCO se jen rozšiřuje spektrum návštěvníků a na nás je vytvořit zde čisté, bezpečné a zážitků plné prostředí. Základní kostra takzvaných velkých zážitků zde je a my musíme zajistit každodenní pečlivý servis a rozšířit nabídku služeb. Musí se o nás vědět, tudíž cílená propagace. Musí se k nám dojet a zaparkovat, dobudování D6, zkapacitnění I/13, lepší využití vlaků, autobusů a letiště, parkoviště pro návštěvníky jednodenní i nocující s logickým propojením na MHD. Návodná informovanost o akcích, službách a ubytování. A neopomenout pracovat na našem přístupu k turistům, kdy kontakt s místními je jedním ze základních zážitků každého návštěvníka, ale to je zase o tom, že město musí být především dobrým domovem pro každého z nás a teprve pak můžeme vyzařovat pohodu.

4. Jak chcete zlepšit infrastrukturu (parkoviště, WC, značení) pro návštěvníky Karlových Varů jako města zapsaného na seznam světového dědictví UNESCO?

Prvním krokem je rozdělení problematiky parkování a infrastruktury do třech základních skupin a to občané, zaměstnanci a turisté. V otázce mi chybí první dvě, bez kterých nelze samostatně řešit turismus. Zpět k tématu, pro návštěvníky je nutno vybudovat jednak záchytná parkoviště na příjezdech s přímým napojením na MHD, kdy parkovné bude i celodenní jízdenkou a parkovací domy v docházkové vzdálenosti centra. Tyto prostory musí mít svá zázemí minimálně s WC a automatizovaným informačním bodem, ideálně ještě občerstvení a služby. Infocentrum města musí značení udržovat aktuální s přímou provazbou na poskytovatele mobilních aplikací. Zde se otevírá otázka vhodnosti lokace stávajících kamenných infocenter a přehodnocení jejich počtu a umístění.

Samostatnou otázkou je stávající nedostatek veřejných toalet a jejich otevírací doba, tady se asi všichni shodneme na nutnosti vytipování dalších míst a rozšíření provozní doby.

STAN

1. Počet obyvatel Karlových Varů dlouhodobě klesá. Jak chcete tento trend změnit?

Pokud budeme brát absolutní čísla po jednotlivých volebních obdobích za posledních 20 let, tak to vypadá, že nejvyšší pokles je vidět v předchozích 4 letech. Tam si musí nést zodpovědnost současné vedení města. Nicméně ta čísla zatím nejsou dramatická a jsou zejména způsobena vyšší úmrtností během Covidu a přesunem obyvatel do obcí sousedících s Karlovými Vary. Dávají nám tak šanci na otočení trendu. Otázkou je, zda například výstavba nových bytů bez podpory změny podnikatelského prostředí přinese kýžený efekt nárůstu počtu obyvatel. Pojďme tedy zejména podpořit vznik nových pracovních míst. Motivujme ke zvyšování počtu podnikatelských subjektů a zaměstnanců v Karlových Varech. Jejich nárůst s sebou přirozeně ponese i nárůst obyvatel. Samozřejmě dokončení dálnice D6 automaticky zajistí další významný nárůst a zatím podle aktuálních údajů běží všechny úseky podle plánu. Tudíž nejpozději v roce 2028 se dočkáme.

2. Potřebují Karlovy Vary obchvat města? Proč?

Nepotřebují. Karlovy Vary jsou aktuálně jedno z nejlepších měst z hlediska dopravní infrastruktury a mohou být na to právem hrdé. Za 20 let jsem osobně nikde nestál déle než 5 minut. Je tu mnoho objízdných tras a variant směrů jízdy. Pokud na obchvat existují zdroje, je jeho potřeba prokazatelná a jde tedy o aktivní přístup města, pak ho přirozeně bude vyvíjet.

3. Karlovým Varům chybí zahraniční turisté. Jak byste je chtěli přilákat a ze kterých zemí?

Karlovým Varům chybí dlouhodobě zejména jiná skladba zahraničních turistů. Rigidní spoléhání na turisty z Ruska a arabských zemí se nám vymstilo. Nicméně jsme přímo obklopeni více jak 100 miliónovým trhem, pokud počítáme pouze Německo a Polsko. Země Beneluxu, Francie, Itálie, Španělsko, Skandinávie, to jsou další milióny potenciálních zákazníků. A svou cestu sem si najít umí, pokud na ně správně zacílíte. To znám z vlastní zkušenosti. Jsou velmi bonitní a dobrým vztahem k našemu regionu. Potenciál faktoru UNESCO není téměř vytěžován. 2 / 2 Město se potřebuje prodávat prostřednictvím efektivních kampaní na sociálních sítích a veletrzích. Neustálé aktivní kontaktování zahraničních cestovních operátorů je další nebytností. Potenciál letiště je také vysoký a dlouhodobě nevyužitý. Město si přímo říká o kongresovou turistiku. Pokud uděláme z Karlových Varů město Evropské kultury a sportu, tak tomu také půjdeme významně naproti. Ale zapomínat se nesmí ani na České turisty. V Covidu to fungovalo. Toho jsme…zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

4. Jak chcete zlepšit infrastrukturu (parkoviště, WC, značení) pro návštěvníky Karlových Varů jako města zapsaného na seznam světového dědictví UNESCO?

S ohledem na předchozí bod můžeme předpokládat nárůst počtu turistů přijíždějících auty a trávících u nás méně dní. Tam je zabezpečení zejména parkovacích ploch nezbytné. Parkoviště a parkovací domy se musí rozšířit. Souvisí s tím i analýza využitelnost širšího centra města k parkování. I infrastruktura wc, která je aktuálně dostatečná, pak s touto zvýšenou frekvencí bude potřebovat rozšíření ( i co se týká provozních dob ). Zejména u dopravních uzlů a vstupů do lázeňské zóny. Úprava do antivandal provedení s 24 hodinovou dobou je také ke zvážení. Info systém absolutně neodpovídá moderním trendům a marketingovému potenciálu UNESCO. Další nezbytností je vyšší dostupnost infocenter. Tady se nabízí přímo prostor magistrátu.

Trikolora

1. Počet obyvatel Karlových Varů dlouhodobě klesá. Jak chcete tento trend změnit?

Vedle nejnižších průměrných mezd máme i nejméně vysokoškolsky vzdělaných lidí. Toto ukazuje na potřebnost vysoké školy, která by přilákala mladé studenty z jiných regionů, zvýšila možnosti vzdělávání místních, sekundárně podpořila příliv pracovních příležitostí, oživila stávající ekonomickou strukturu. Podepsaná smlouva s ČVUT měla zajistit pětileté studium i v českém jazyce, realitou je školící středisko pro zahraniční studenty realizované soukromou firmou. Abychom přilákali odborníky, zejména lékaře či vysokoškolské profesory, je potřeba zajistit životní standard pro jejich rodinné příslušníky, zatraktivnit město pro teenagery např. víceúčelovým indoorovým centrem volného času pro sport, kulturu, muziku. Startovací byty pro mladé, družstevní bydlení. Za účelem zvýšení pracovních příležitostí podpořit živnostníky se zaměstnanci pobídkami formou pronájmů městem vlastněných nebytových prostor za zvýhodněnou cenu. A v neposlední řadě i dopravní dostupnost 20 let slibovanou dálnicí.

2. Potřebují Karlovy Vary obchvat města? Proč?

Vzhledem k současné světové krizi a celkové finanční situaci, nepovažujeme tuto vysoce nákladnou stavbu obchvatu města za momentálně aktuální. Každým rokem je termín realizace jednotlivých úseků posouván a posouván. Lze předpokládat, že stavba úseku obchvatu přijde na řadu v daleké budoucnosti, kdy bude potřeba udělat novou územní studii, novou studii EIA, SEIA atd. a zohlednit novou aktuální situaci, do které se může promítnout ekonomická krize, která s sebou může přinést utlumení dopravy, nebo na druhou stranu green deal regulace typu omezování spalovacích motorů, drahá elektromobilita, omezení množství automobilů na silnicích. V kontextu těchto skutečností nepovažujeme otázku obchvatu za momentálně aktuální.

3. Karlovým Varům chybí zahraniční turisté. Jak byste je chtěli přilákat a ze kterých zemí?

Karlovy Vary jsou touto krizovou dobou a odlivem zahraniční klientely postiženy více, než kterékoli jiné české lázně. V krizi je prvořadé spoléhat sám na sebe. Jako východisko vidíme zintenzivnit orientaci na Čechy, vrátit do lázní českou klientelu tzv. „na křížek“. Budeme usilovat, aby došlo k prolomení zkostnatělých regulativů omezujících počty českých pacientů na křížek. Budeme usilovat, aby došlo k posunu ve zdravotně pojistných plánech zdravotních pojišťoven (každoročně schvalovaných poslaneckou sněmovnou) směrem k podpoře úhrad úkonů léčebné lázeňské péče. Budeme usilovat, aby byl rozšířen seznam indikací placené lázeňské péče. Vzhledem k množství specifik karlovarského lázeňství, skladbě vlastnických práv jednotlivých lázeňských domů, navrhujeme obnovit Odbor lázeňství a cestovního ruchu. Tak jako lidé z vnitrozemských zemí jezdí za mořem, naše lázně by mohli být alternativou např. pro lidi z Polska, Itálie či Chorvatska. Ale k tomu je samozřejmě potřeba více hlubších analýz.

4. Jak chcete zlepšit infrastrukturu (parkoviště, WC, značení) pro návštěvníky Karlových Varů jako města zapsaného na seznam světového dědictví UNESCO?

Parkování: pokud si zadáte do googlu vyhledání „parkování Karlovy Vary“, jsou vám navrhnuty varianty Podzemní parkoviště Dr. Horákové, Parkovací dům Libušina, Parkoviště Galerie umění. Avšak také nábřeží Jana Palacha, či Solivárna. Navrhujeme zpřehlednění již existujících parkovacích míst dle důležitosti, např. P1, P2, P3 s bližší specifikací jako je návaznost na MHD či alternativní dopravy do centra, BUS ano/ne, toaleta ano/ne. Navrhujeme realizaci parkovacího domu na místě parkoviště v ul. Varšavská, a to s veřejnými toaletami, jež naprosto chybí jako zázemí autobusového nádraží MHD Tržnice. 

Veřejné toalety: lázeňský host se relativně rychle zorientuje. Bylo by ale potřeba posílit či realizovat veřejné toalety v místech příjezdu návštěvníků: Tržnice, KOME, Podzemní parkoviště a také v centru města.

V době technologických vymožeností by byla přínosná aplikace, která by provedla návštěvníka od příjezdu:  možnosti parkování, toalet, restaurací, památek, aktuálních kulturních akcí.

Spustit audio